Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

Z

Zabezpečení výroby materiálové                    		S 5
Zabezpečování mezinárodní normalizační činnosti            		S 10
Zábrany úrazové: viz "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci"     	
Zahraniční:                              	
	obchod: viz "Obchodní činnost"                    	
	stáže: viz "Cesty služební" a "Vědeckotechnická spolupráce"     	
	styky:                                	
	evidence písemného styku se zahraničím               	S 5
		pohovorové, požadavkové listy                  S 5
		významné návštěvy (knihy záznamů, seznamy delegátů,        	
		  fotografie apod.)                      A
		zprávy: viz "Cesty služební"                    	
		viz též "Cizinci" a "Emigrace"                   	
Záchranná služba:                           	
	organizace a řízení záchranářství                  	V 5
	záznamy o záchranných pracích a opatřeních velkého rozsahu      	
		a závažného významu a jejich evidence              A
	zprávy o činnosti roční                       	A
	ostatní                               	S 5
Zainteresovanost hmotná (podmínky odměňování)             		S 5
Zájmová činnost:                           	
	výtvarná, hudební, sportovní a jiná:                 	
		hodnocení a zprávy                       V 10
		statní                             S 5
Zájmové organizace: viz "Společenské organizace"           	
Zakázky:                               	
	velkých a technicky významných investičních celků          	A
	zakázková náplň                           	S 5
	zakázkové knihy                           	S 5
	zakázkové listy a kartotéka                     	S 3
Zakládací listiny, rozhodnutí, výměry                 		A
Základna vědeckovýzkumná: viz "Vědeckovýzkumná základna"       	
Základní:                               	
	fondy: viz "Fondy" a "Hmotný investiční majetek"           	
	prostředky (ZP):                           	
		majetek (budovy a pozemky) - pořizovací ceny, evidence,       	
		  přírůstky, úbytky, likvidace, vyřazení, zrušení       A
		přecenění, přeřazení, odpisy                  S 5
		přehledy o tvorbě a čerpání vlastních zdrojů            	
		  investiční výstavby a investičních účtů           S 10
		převody ZP                           S 5
		sestavy ZP (podle středisek, inventarizačních čísel aj.)    S 10
		souhrnná evidence zaměstnanců včetně funkcí           A
		účetní změny stavu ZP                      S 5
		vyhodnocení efektivnosti ZP                   S 5
		zápisy komise pro likvidaci ZP                 S 5
		zásady obnovy a provozu ZP (směrnice a metodika)        S 5
		viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
		viz též "Evidence" a "Hmotný investiční majetek"          	
Založení organizace (veškeré písemnosti)               		A
Záměry investiční a projektové: viz "Hmotný investiční majetek"    	
Zaměstnanecké záležitosti:                      	
	evidence:                              	
		docházky: viz "Absence"                       	
		kárných opatření                        S 10
		nástupů a výstupů                        S 5
		zaměstnanců se zkrácenou, změněnou pracovní dobou        S 5
		zaměstnanců společensky nepřizpůsobivých zařazených         	
		  do pracovního procesu                    S 10
		výpovědí                            S 5
	hodnocení zaměstnanců (ukázky)                    	A
	jednorázová šetření o stavu, složení, kvalifikaci apod. zaměstnanců 	S 5
	jednotná evidence zaměstnanců (JEZ) - výkazy a formuláře:      	
			pokud nahrazují osobní spisy: jako osobní spisy          	
			jinak                          S 5
	jmenovací, pověřovací a odvolací listiny (dekrety):         	
		vedoucích a významných zaměstnanců               A
		ostatních                            S 5
	nábor, náborové akce (ukázky vlastních materiálů)          	A
	konkursy                               	A
	osobní spisy a písemnosti s obdobnou funkcí včetně dotazníků,    	
		evidenčních listů, čestných prohlášení, pracovních a služebních   	
		smluv, funkčního zařazení, platových výměrů, kvalifikačních     	
		posudků a dokladů, kádrových opatření, výsledků psychotech-     	
		nických a podobných zkoušek a testů, čestných uznání a vyzna-    	
		menání, výpočtů, žádostí o rozvázání pracovního poměru, vý-     	
		stupních a propouštěcích listů, likvidačních listů, vysvědčení   	
		při odchodu aj.:                          	
		  vedoucích a významných zaměstnanců             A
		  ostatních                          S 45
		(lhůta 45 let je doporučená, minimální lhůta stanovená zákonem je 20 let)	
	kopie a duplikáty těchto písemností                 	S 5
	písemnosti týkající se přijímání, pracovního poměru a zařazení,   	
		rušení pracovního poměru, propouštění a jiných změn,        	
		pokud nejsou součástí osobního spisu              S 5
	písemnosti vyplývající ze styku s příslušným referátem        	
		okresních úřadů, případně pracovních úřadů           S 5
	plány výchovy a vzdělávání                      	S 5
	popisy prací a funkcí                        	V 5
	povolení k zaměstnání cizinců                    	S 20
	požadavky a plány pracovních sil útvarů               	S 5
	pracovně právní agenda běžná                     	S 5
	pracovní a služební řády (vlastní)                  	A
	přehledy a výkazy o počtu zaměstnanců za období roční a delší    	A
	přesčasové práce: viz "Přesčasy"                   	
	přídavky rodinné a věrnostní                     	S 5
	rozbory stavu pracovních sil za období roční a delší         	A
	služební a naturální požitky (seznamy, úmluvy) - ukázky       	A
	služební zaměstnanecké a pracovní průkazy po ztrátě platnosti    	S 5
	soudní a trestní rozsudky a rozhodnutí týkající se zaměstnance    	S 45
	(lhůta 45 let je doporučená, minimální lhůta stanovená zákonem je 20 let)	
	stabilizace zaměstnanců                       	S 5
	uvolňování zaměstnanců do veřejných funkcí              	A
	žádosti, dotazníky aj. nepřijatých uchazečů             	S 5
Zápisníky důlního měřiče:                       	
	u hlubinných dolů                          	S 10
	u povrchových dolů                          	S 5
Zápisy: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Zápočtové listy: viz "Zaměstnanecké záležitosti"           	
Zápůjční lístky                            		S 1
Záruky (veškeré písemnosti)                      		S 5
Zářiče:                                	
	evidence o životnosti zářičů                     	V 10
	evidence o likvidaci zářičů                     	A
Zařízení: viz "Hmotný investiční majetek"               	
	viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti 	
Zasílací listy                            		S 3
Zasílatelské smlouvy                         		S 5
Zásilky poštovní: viz "Pošta"                     	
Zásobníky (kartotéky) materiálových a jiných zásob          		S 5
Zásoby, zásobování (veškeré písemnosti)                		S 5
		viz též "Obchodní činnost" a "Sklady"                	
Zastavovací:                             	
	plány, studie: viz "Hmotný investiční majetek"            	
Zástupci organizace ve významných mezinárodních orgánech,       	
	organizacích, komisích apod. (hlášení, zprávy o činnosti)      	A
Zastupování organizace (prokury)                   		S 20
Závěrečné:                              	
	(likvidační) bilance se zprávami a přílohami             	A
	technicko-ekonomické vyhodnocení staveb               	A
	účty                                 	A
Závěrky účetní: viz "Účetní výkazy"                  	
Závěsné štítky                            		S 3
Závodní:                               	
	byty: viz "Byty"                           	
	časopisy (dva výtisky)                        	A
	doprava: viz "Doprava"                        	
	jídelny:                               	
		operativně technická evidence                  S 3
		stravenky                            S 1
		účetní písemnosti: viz "Účetnictví"                 	
	kluby a domy kultury:                        	
		běžná korespondence (přehledy poskytování zařízení ZK,       	
		  povolení akcí státními orgány, objednávky, potvrzení      	
		  objednávek apod.)                      S 5
		dokumenty (smlouvy, zápisy aj.) týkající se majetkoprávních     	
		  záležitostí a doklady o finančním hospodaření podle zásad    	
		  účetní evidence odborového hnutí              A
		fotografie, novinové výstřižky, zvuková a jiná dokumentace     	
		  o ZK a jeho kolektivu                    A
		plány a programy ZK a jeho složek: viz "Plánování"         	
		roční přehledy o činnosti, protokoly výročních schůzí a jiné    	
		  závažné písemnosti                     A
		rozmnoženiny vydané ZK                     V 5
		statistické výkazy, výkazy, zprávy, hlášení o činnosti:       	
		  viz "Statistiky"                        	
		statuty ZK                           A
		tiskoviny vydané ZK (dva výtisky)                A
		účetní a pokladní doklady                    S 5
		ukázky vlastních textů, repertoárových materiálů        A
		zápisy ze schůzí a konferencí ZK                A
		ostatní                             S 5
		viz též "Společenské organizace"                  	
	knihovny a čítárny: viz "Knihovny"                  	
	kroniky                               	A
	kuchyně: viz "Závodní jídelny"                    	
	lékaři: viz "Zdravotnictví"                     	
	požárníci: viz "Požární ochrana"                   	
	rozhlas: viz "Rozhlas"                        	
	stráž: viz "Ochrana podniku"                     	
	školy práce: viz "Školení"                      	
	výbor OH: viz "Odborové hnutí"                    	
Závodová doprava: viz "Doprava"                    	
Záznamní knihy a listy                        		S 3
Záznamy:                               	
	ze závažných jednání a o významných jevech a činnostech       	
		organizace                           A
	ostatní písemnosti                          	S 5
	viz též "Protokoly"                         	
Zdravotnictví:                            	
	běžné zdravotní posudky                       	S 5
	kartotéky zdravotnické                        	S 5
	lázeňská péče                            	S 5
	lékařské deníky                           	A
	lístky k lékaři                           	S 1
	periodické prohlídky                         	V 5
	plány preventivních prohlídek                    	S 3
	posudky o zdravotním stavu jednotlivých zaměstnanců         	S 5
	pracovní neschopnost                         	S 5
	přehledy a výkazy o zdravotní péči a zdravotním stavu        	
		zaměstnanců za období roční a delší               A
	rozbory nemocnosti, výkazy, statistiky roční a delší         	A
	zásadní písemnosti o zřízení a činnosti zdravotnických zařízení   	
		organizace                           A
	zdravotnická prevence                        	S 5
	zdravotnické prohlídky rizikových a vybraných pracovišť       	S 5
	zdravotnický průzkum (souhrnné výsledky)               	A
	ostatní                               	S 5
	viz též "Absence", "Nemocnost", "Pojištění" a "Úrazy"        	
Zdržné: viz "Obchodní činnost"                    	
Zdviže (veškeré písemnosti)                      		S 5
Zkoušky:                               	
	kotlů a zařízení apod.                        	S 5
	v kursech a školách: viz "Školení"                  	
	viz též "Rozbory" a "Zkušebnictví"                  	
Zkušební:                               	
	protokoly                              	S 5
	postupy při zkoušení materiálů a výrobků               	S 5
	řády vlastní                             	A
	zařízení a vybavení zkušeben                     	S 5
Zkušebnictví:                             	
	analýzy odpichů                           	S 1
	defektoskopické zkoušky                       	S 5
	chemické sestavy                           	S 3
	knihy analýz                             	S 5
	knížky odborných pracovníků a laborantů               	S 5
	laboratorní deníky                          	S 3
	laboratorní karty zkoušek a spotřeby materiálu            	S 3
	pomocné záznamy zkoušek                       	S 1
	prohlídky jeřábů, kotlů, lan, strojů, vozů aj.            	S 5
	protokoly (návrhy, realizace, ověření, zkoušky, hodnocení) - ukázky 	A
RTG snímky                              		S 5
	snímky pracovního dne                        	S 3
	spektrální analýzy                          	S 5
	tachymetrické zápisníky                       	S 3
	tepelné zpracování (záznamy)                     	S 3
	výsledky chemických rozborů a zkoušek                	S 3
	výsledky metalurgické                        	S 5
	záznamy o vedení taveb a vzatých vzorcích              	S 3
	záznamy o zkouškách                         	S 3
	zkoušky v pokusných provozech a laboratořích             	S 5
	zprávy o závažných pokusech v provozu a pokusných výrobách      	A
	ostatní                               	S 3
	viz též "Vědeckovýzkumná základna"                  	
Zlepšovací návrhy:                          	
	veškeré písemnosti po ztrátě provozní upotřebitelnosti        	S 10
Zmetky:                                	
	hlášení, výkazy, statistiky                     	S 5
	opatření k odstranění a snížení zmetkovitosti            	S 5
	záznamy o zmetcích                          	S 1
	zmetkové bloky a lístky                       	S 3
	zmetkové knihy                            	S 5
	ostatní                               	S 3
Změny: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Zmocnění:                               	
	právních zástupců                          	S 5
	zmocňovací dekrety závažné                      	A
	prokury: viz "Zastupování organizace"                	S 20
Znalci: viz "Experti"                         	
Známky:                                	
	kontrolní                              	S 3
	ochranné (popisy, výkresy, osvědčení, výpisy a zápisy známkového   	
		rejstříku)                       	A
Znárodnění (veškeré písemnosti)                    		A
Zprávy: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Zrušení:                               	
	organizace (veškeré písemnosti)                   	A
	pracovního poměru:                          	
		viz "Zaměstnanecké záležitosti"                   	
Zrušovací protokoly a obdobné písemnosti:               	
	ve významných případech, např. velkých a technicky          	
		významných investičních celků                  A
Zřízení organizace (veškeré písemnosti)                		A
Ztráty a nálezy (knihy, záznamy)                   		S 3
Zúčtenky mezd                             		S 5
Zúčtování: viz "Vyúčtování"                      	
Zúrodnění půdy                            		S 5
Zvukové záznamy pořízené jako dokumentace o činnosti         	
	organizace a životě jeho zaměstnanců                 	A