Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

N

Nabídky: viz "Obchodní činnost"                    	
Nábor, náborové akce (veškeré písemnosti)               		S 5
Nábytek a kancelářské zařízení (veškeré písemnosti)          		S 5
Náčrty a náčrtky (výrobních postupů apod.)              		S 5
Nadnormativní a nepotřebné zásoby (veškeré písemnosti)        		S 5
Nádrže pohonných hmot - listrování a čištění             		S 5
Nadřízené orgány: viz "Ústřední orgány"                	
Nafta: viz "Pohonné hmoty"                      	
Náhrada za dovolenou                         		S 5
Náhradní díly                             		S 3
Náhradové řízení s cizinou:                      	
	v závažných případech                        	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Náhrady škody:                            	
	odškodnění:                             	
		odhady, předpisy, žaloby, rozhodnutí, rozsudky, smíry u škod    	
		  velkého rozsahu a závažného významu             A
		pracovních výloh zaměstnanců (účetní doklady)          S 5
		předepsané zaměstnancům organizace (po likvidaci) a výdajů   
		s výkonem zaměstnání                    	S 5
		spojené s přepravou                       S 5
		v důsledku dolování                       S 10
		ostatní                             S 5
		viz též "Úrazy"                           	
Nájem, nájemné:                            	
	evidence placení nájemného a služeb                 	S 5
	smlouvy o nájmu                           	V 5
	ukončení nájemního poměru                      	S 10
	ostatní                               	S 5
Nakládací právo v přepravě                      		S 5
Nákladní listy                            		S 5
Náklady:                               	
	investiční: viz "Hmotný investiční majetek"             	
	limity vlastních nákladů                       	S 5
	plánové, operativní kalkulace                    	S 5
	prováděcí plány: viz "Plánování"                   	
	provozní a jiné: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné 	
		činnosti                              	
	výrobní záznamy                           	S 3
Nákup: viz "Obchodní činnost" a "Zásoby, zásobování"         	
Nálepky:                               	
	evidence (doprava)                          	S 1
Nálezy:                                	
	nálezy a ztráty (záznamy, knihy nálezů)               	S 3
Námořní plavba:                            	
	lodní listiny                            	A
	námořnické knížky                          	A
	odborná způsobilost (zápisy o zkouškách)               	A
	rejstříkové zápisy                          	A
Národní:                               	
	důchody:                               	
		všechny závažné písemnosti o jeho tvorbě            A
	majetek a jeho správa:                        	
		evidence a správa majetku                    A
		generální opravy                        S 5
		inventarizace: viz "Inventarizace"                 	
		škody na národním majetku                    A
		zatížení                            A
		zcizení                             A
	podniky:                               	
		jmenování likvidátorů a zprávy o postupu a ukončení likvidace  A
		veškeré písemnosti o vzniku, založení, zřízení, změnách, rozšíření, 	
		  začleňování, vyčleňování, delimitaci, reorganizaci, zrušení,  	
		  likvidaci                          A
		ostatní písemnosti viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel   	
		  a příslušné činnosti                      	
	pojištění: viz "Pojištění"                      	
	správa:                               	
		veškeré písemnosti o zřízení, změnách a zrušení včetně zápisů    	
		  ze schůzí                          A
	výbory:                               	
		výměry, rozhodnutí, odvolací řízení a jiné závažné písemnosti    	
		  týkající se organizace                   A
Národohospodářská bilance                       		A
Nářadí:                                	
	nákup, zásoby, evidence, údržba, spotřeba              	S 5
	opravenky                              	S 1
Nástroje (veškeré písemnosti)                     		S 5
Nástupní platy: viz "Mzdy a platy"                  	
Nástupní praxe a zácvik absolventů                  		S 5
Naturální požitky: viz "Zaměstnanecké záležitosti"          	
Návěští odesílací                           		S 5
Návěštní a dopravní záznamníky                    		S 3
Návodky k výrobním postupům                      		S 3
Návody (k obsluze, pracovní)                     		S 3
Návratkové lístky (dopravní, výkresů aj.)               		S 1
Návrhy:                                	
	materiálů státních programů vědeckotechnického rozvoje        	S 5
	na vyřazení písemností (se skartačními protokoly a seznamy)     	S 10
	norem: viz "Normy"                          	
	plánů: viz "Plánování"                        	
	směrnic: viz "Směrnice"                       	
	zlepšovací: viz "Zlepšovací návrhy"                 	
Návštěvní:                              	
	knihy a řády                             	S 5
	lístky                                	S 1
Návštěvy a delegace:                         	
	seznamy delegátů a hostů akcí vlastních               	S 5
	významných osobností (záznamy, fotografie aj.)            	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Nehody:                                	
	hlášení, protokoly, výkazy a přehledy, spory a náhrady nehod     	
		velkého rozsahu a závažného významu               A
	ostatní písemnosti                          	S 5
	viz též "Dopravní nehody" a "Škody"                 	
Nemocenské pojištění:                         	
	přihlášky, odhlášky, změny                      	S 5
	připojištění pracovníků                       	S 5
	zápisy komise národního pojištění                  	S 5
	viz též "Mzdy a platy" a "Pojištění"                 	
Nemocnost:                              	
	rozbory, výkazy, statistiky nemocnosti, nemoci z povolání      	
		a úrazovosti:                            	
		  za období roční a delší                   A
		  ostatní písemnosti                     S 5
	viz též "Absence" a "Úrazy"                     	
Nemovitosti:                             	
	evidence                               	A
	mapy a plány nemovitostí - vlastní                  	A
	smlouvy o nabytí a nájmu, dohody o převodu, delimitační dohody,   	
		dekrety, protokoly, rozhodnutí a výměry             A
	soudní usnesení                           	A
	výkazy nemovitostí v zahraničí                    	A
	výpisy z evidence vedené orgány geodézie a kartograie        	A
	výpisy z pozemkových knih, pozemnostní archy             	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
	viz též "Hmotný investiční majetek"                 	
Nepřítomnost v práci:                         	
	překážky v zájmu obecném (funkce ve státní správě          	
		nebo samosprávě)                        S 3
	překážky v práci z osobních důvodů                  	S 3
	viz též "Absence"                          	
Nestavební investice: viz "Hmotný investiční majetek"         	
Nivelační zápisník                          		A	
Nomenklatura funkcí a základních platů: viz "Mzdy           	
	a platy"                               	
Normativy (pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak)       		S 5
Normy:                                	
	aplikace norem obsluhy                        	S 5
	aplikace norem spotřeby času a energie                	S 5
	československé a české státní normy (ČSN)              	S 5
	detailní technologické předpisy                   	S 3
	evidenční lístky norem                        	S 1
	podklady normové (časoměřičské snímky a studie, záznamy času,    	
		evidence materiálu a času, pozorovací listy, rozpisy operací,    	
		tabulkové normativy času, úkolové předpisy, výpočty výrobního   	
		času aj.)                            S 3
	potvrzenky a průvodky norem                     	S 1
	pro řízení likvidity                         	S 5
	předtisky norem                           	S 3
	přehled platných norem podniku                    	S 5
	spotřební                              	S 3
	spotřeby energie                           	S 5
	vydané podnikem                           	A
	výjimky z norem                           	S 5
	využití strojů a zařízení                      	S 5
	zásob materiálu                           	S 5
	ostatní po ztrátě platnosti                     	S 5
	viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti 	
Nosiče dat a informací: viz "Výpočetní technika"           	
Notářské zápisy o založení organizace                 		A
Novátorství:                             	
	návrhy a dokumentace zavádění a realizace nových pracovních     	
		metod a postupů, popisy a docílené výsledky           A
Nové výrobky:                             	
	dokumentace (výrobní a cenové řízení, posudky odborných       	
		orgánů, technické zprávy při zavádění, normy)          A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Novinové výstřižky: viz "Výstřižky z novin, časopisů a podobně"