Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

O

Obálky:                                                               	
	v předepsaných případech nutno připojit k došlé písemnosti, jinak    	S
Obaly:                                                                	
	evidence, knihy vrácených obalů                                      	S 3
	obalová technika                                                     	S 5
	reklamace                                                            	S 3
	ukázky obalů, etiket, návodů aj. vlastních výrobků                   	A
	výkresová dokumentace obalů vlastních výrobků                        	S 10
	vyúčtování záloh                                                     	S 5
	vývoj obalové techniky                                               	S 5
	ostatní                                                              	S 5
Občerstvení zaměstnanců za ztížených pracovních podmínek              		S 5
Oběžníky:                                                             	
	podnikové a závodní (ukázky)                                         	A
	cizí                                                                 	S 5
Oběžné prostředky                                                     		S 5
Obchodně technické služby:                                            	
	přehledy a výkazy činnosti                                           	S 5
Obchodní cesty: viz "Cesty služební"                                  	
Obchodní činnost (dovoz, nákup, odbyt, prodej, vývoz, zásobování):    	
	adresáře obchodních organizací, dodavatelů, odběratelů               	S 5
	cenová agenda: viz "Ceny"                                            	
	číselníky výrobků podniku vlastní                                    	A
	devizová regulace dovozu                                             	S 5
	dílčí dodávky                                                        	S 5
	dlouhodobé koncepce obchodních činností                              	A
	dodací listy                                                         	S 5
	dodavatelskoodběratelské vztahy (DOV):                               	
		průzkum kapacit                                                 S 5
		objednávky                                                      S 5
		protokoly a projednávání DOV                                    S 5
		přípravná jednání                                               S 5
		zápisy kontraktačních jednání                                   S 5
	dohody: viz "Smlouvy"                                                	
	dovoz a vývoz na úvěr                                                	S 5
	dovoz a vývoz stavebních kapacit viz "Hmotný investiční majetek"     	
	evidence obalů                                                       	S 3
	evidence zakázek u expedice                                          	S 3
	evidenční karty zakázek                                              	S 3
	expediční příkazy a jiné expediční doklady                           	S 3
	faktury                                                              	S 10
	gesce nákupního programu                                             	S 5
	hmotné bilance výrobků a surovin pro odbyt                           	S 5
	informační soubory a informace obchodní, obchodně ekonomické,        	
		dovozní, nákupní, odbytové, prodejní, vývozní a zásobovací      S 5
	karty reklamací                                                      	S 5
	katalog výrobků a zboží vlastní                                      	A
	knihy dodávek, hospodářských smluv, nákupní, zakázek                 	S 5
	knihy faktur                                                         	S 10
	knihy objednávek, expediční                                          	S 3
	kompenzační obchody                                                  	S 5
	koncepce obchodní činnosti                                           	S 5
	konsignace                                                           	S 3
	kontejnerizace - písemnosti o zavádění aj.                           	S 5
	kontingentace                                                        	S 5
	kumulace (rozpisy dodávek a zakázek)                                 	S 3
	likvidace pohledávek a závazků                                       	S 5
	limity dovozu                                                        	S 5
	listy: dodací, ložní, limitní                                        	S 5
	nabídky                                                              	S 5
	náhradní díly                                                        	S 5
	nákladní listy                                                       	S 5
	nákupní listy, knihy, programy                                       	S 5
	návěští                                                              	S 5
	návrhy na celní řízení                                               	S 5
	návrhy na dovoz                                                      	S 5
	obalová technika                                                     	S 5
	obchodní spojení a styk (zásadní písemnosti)                         	A
	objednací návrhy                                                     	S 3
	objednací lístky a žádanky                                           	S 1
	odběratelské smlouvy                                                 	S 5
	odbytová kalkulace                                                   	S 5
	odesílací návěští                                                    	S 5
	penále                                                               	S 5
	poptávky                                                             	S 3
	potvrzení (přijetí) objednávek                                       	S 3
	požadavky nákupu                                                     	S 5
	prodejní a platební podmínky                                         	S 5
	prodejny:                                                            	
		zřizování, organizace a činnost prodejen                        S 5
	propagace obchodní (fotografie, prospekty, inzerce, katalogy,        	
		letáky, plakáty, reklamy, vzorkovnice, vzorky):                     	
		    vlastní                                                     A
		    ostatní                                                     S 3
	propagační akce:                                                     	
		náměty, návrhy, realizace (ukázky)                              A
	provize                                                              	S 5
	průvodní doklady                                                     	S 3
	průzkum trhu (zásadní písemnosti)                                    	A
	příjemky                                                             	S 5
	realizace obchodních smluv                                           	S 5
	reklama: viz "Propagace, propagační materiály a dokumentace"         	
	reklamace                                                            	S 5
	rozbory obchodní činnosti a DOV                                      	S 5
	rozpisy dodávek a zakázek                                            	S 3
	sazebníky                                                            	S 5
	servisní služby                                                      	S 5
	seznamy dodavatelů a odběratelů                                      	S 5
	situační zprávy o nákupních a prodejních možnostech                  	S 5
	skladová agenda: viz "Sklady a skladové hospodářství"                	
	smlouvy (dohody, úmluvy, ujednání) hospodářské:                      	
		dodavatelské a odběratelské realizované závažného významu       A
		ostatní písemnosti                                              S 5
	soupisy:                                                             	
		materiálových zásob                                             S 5
		nevyřízených zakázek a jiné pomocné                             S 3
	spory obchodní: viz "Právní záležitosti"                             	
	statistika a výkaznictví: viz "Statistiky" a "Výkazy"                	
	styk a spolupráce s dodavateli a odběrateli, s orgány a organizacemi 	
		zahraničního obchodu:                                               	
		    písemnosti ovlivňující činnost organizace                   A
		    ostatní písemnosti                                          S 5
	účetní agenda: viz "Účetnictví"                                      	
	upomínky                                                             	S 3
	urgence                                                              	S 5
	úvěry dovozného                                                      	S 5
	veletrhy a výstavy:                                                  	
		ocenění, uznání a vyznamenání orgnizace                         A
		příprava expozic                                                S 5
		závažné písemnosti o účasti organizace                          A
		ostatní písemnosti                                              S 5
	výdejky                                                              	S 5
	vyhodnocení obchodních nabídek                                       	S 5
	vzorkovnice vlastní                                                  	A
	zakázková kartotéka                                                  	S 3
	zakázkové listy                                                      	S 3
	zakázky (nákup i prodej, dovoz i vývoz) s průvodními doklady:        	
		velkých nebo technicky významných investičních celků            A
	ostatní písemnosti                                                   	S 3
	zasílací listy                                                       	S 3
	zásobníky                                                            	S 5
	zásobování vnitřního trhu                                            	S 5
	závěsné štítky                                                       	S 3
	záznamy:                                                             	
		objednávky                                                      S 3
		z jednání s obchodními partnery                                 S 5
	zdržné:                                                              	
		záznamy a výkazy                                                S 1
		vyúčtování                                                      S 5
	viz též "Odbyt" a "Zásoby, zásobování"                               	
Obchodní komora:                                                      	
	výměry, osvědčení                                                    	A
	ostatní písemnosti                                                   	S 3
Obchodní rejstřík (výpisy, zápisy)                                    		A
Obchodní smlouvy: viz "Obchodní činnost"                              	
Objednávky:                                                           	
	investiční                                                           	S 5
	objednací knihy, záznamy objednávek, návrhy                          	S 5
	objednací listy, žádanky                                             	S 1
	obchodní a provozní                                                  	S 3
	v rámci podniku                                                      	S 1
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Objevy: viz "Vynálezy"                                                	
Obratová daň: viz "Daně, dávky a poplatky"                            	
Obratový fond: viz "Fondy"                                            	
Oceňování (odhady):                                                   	
	majetku, nemovitostí, velkých a významných investic, škod            	
		a nehod velkého rozsahu                                         A
	ostatní písemnosti                                                   	S 5
Odběratelé:                                                           	
	adresáře odběratelů                                                  	S 5
	seznamy odběratelů                                                   	S 5
	viz též "Obchodní činnost"                                           	
Odběratelské vztahy: viz "Obchodní činnost"                           	
Odběrní a přídělové listy a poukázky                                  		S 1
Odborná stanoviska a posudky: viz "Oponentní řízení, posudky"         	
Odborné poradní orgány (výbory, rady, komise): viz "Poradní orgány"   	
Odborové hnutí, odbory: viz samostatné směrnice o spisové službě      	
		a skartačním řízení v orgánech odborů                               	
Odbyt: viz "Obchodní činnost"                                         	
Odečítací listy energetické                                           		S 1
Odesílací návěští                                                     		S 5
Odhady: viz "Oceňování"                                               	
Odlučné (veškeré písemnosti)                                          		S 3
Odměny: viz "Mzdy a platy"                                            	
Odpady a jejich evidence:                                             	
	doklady k žádosti o udělení souhlasu k dovozu (vývozu) odpadů        	S 5
	doklady k žádosti o udělení souhlasu s tranzitní přepravou odpadů    	S 5
	evidence přepravovaných nebezpečných odpadů                          	S 5
	evidence o umístění odpadů na skládkách                              	S 10
	evidenční a identifikační listy zvláštních a nebezpečných odpadů     	S 10
	kopie faktur za zneškodňování odpadu a za dopravu                    	S 10
	plány odpadového hospodářství (po ztrátě platnosti) - ukázky         	S 5
	plány opatření v případě havárií, předpisy pro zacházení se závad-   	
		nými látkami v provozech                                        A
	pokuty:                                                              	
		kopie plateb                                                    S 10
		rozhodnutí správních orgánů v závažných případech               A
		ostatní písemnosti                                              S 5
	rozhodnutí, povolení správních orgánů:                               	
		v závažných případech                                           A
		ostatní písemnosti                                              S 10
	smlouvy o dílo s externími organizacemi (po ztrátě platnosti)        	S 10
	statistiky, výkazy o likvidaci:                                      	
		roční                                                           A
		za období kratší než rok                                        S 5
	voda, ovzduší:                                                       	
		evidence zdrojů znečišťování ovzduší                            S 5
		povodňové plány (ukázky)                                        A
		provozní evidence čistírny odpadních vod                        S 5
		provozní řády odlučovacích zařízení                             A
		rozbory vod                                                     S 5
		smlouvy na dodávku pitné a užitkové vody a vypouštění               	
		    do veřejné kanalizace (po ztrátě platnosti)                 S 5
		technická dokumentace čistíren odpadních vod                    A
		technologické instrukce, provozní řády k zařízením upravujícím      	
		    kvalitu vod                                                 A
		vodohospodářská povolení, rozhodnutí správních orgánů               	
		    (po ztrátě platnosti)                                       A
		vodohospodářské posudky k investičním záměrům,                      	
		    rekonstrukcím (po vydání kolaudace)                         S
		vnitropodniková korespondence, kopie příkazů týkajících             	
		    se ovzduší, vody, odpadů                                    S 10
		výpočet a přiznání poplatků za znečišťování ovzduší, registr        	
		    emisí zdrojů znečišťování                                   S 10
		zprávy z měření emisí                                           S 10
		žádosti organizací k úhradě škod na zemědělské a lesní výrobě       	
		    vlivem exhalací                                             S 10
	ostatní písemnosti                                                   	S 5
Odpisy:                                                               	
	pohledávky                                                           	S 5
	přehledy odpisů (operativní evidence)                                	S 2
	významných investic (protokoly)                                      	A
	základních prostředků a PPS protokoly                                	S 5
	zásob nerostných surovin                                             	A
Odpočty (inventarizační, montážní, služebních cest, účtárenské aj.)   		S 5
Odškodnění: viz "Náhrady škody"                                       	
Odúčtování: viz "Odpočty"                                             	
Odvodňování:                                                          	
	bezpečnostní opatření v blízkosti zvodněných horizontů               	A
	projektová dokumentace                                               	A
	realizace bezpečnostních opatření                                    	A
Odvody: viz "Daně, dávky a poplatky"                                  	
Odvolání (rekursy):                                                   	
	ve významných a závažných sporech                                    	A
	ostatní písemnosti                                                   	S 5
	viz též "Právní záležitosti"                                         	
Odznaky (ukázky)                                                      		A
Ochrana organizace:                                                   	
	evidence výstroje a střeliva                                         	S 5
	knihy denních hlášení a rozvrhy strážních služeb                     	S 5
	knihy vozů                                                           	S 5
	návštěvní listy                                                      	S 3
	povolení vstupu, propustky, průchody vrátnicí, služební pověření     	S 3
	protokoly a šetření o krádežích a závadách z hlediska organizace     	S 5
	předpisy pro zavádění služeb strážných a vrátných včetně provádění   	S 5
	rozvrh služeb                                                        	S 5
	služební průkazy členů závodní stráže a bezpečnostních služeb        	S 3
	zápisy kontrol, bezpečnostní opatření                                	S 5
	záznamy o účasti členů závodní stráže na ostrých střelbách           	S 3
Ochrana povrchu před účinky dolování (závažné písemnosti)             		A
Ochrana požární: viz "Požární ochrana"                                	
Ochrana přírody: viz "Životní prostředí"                              		
Ochrana utajovaných písemností                                        		S 5
Ochrana zdraví: viz "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci"           	
		a "Zdravotnictví"                                                   	
Ochrana životního prostředí: viz "Životní prostředí"                  	
Ochranné pilíře (závažné písemnosti)                                  		A
Ochranné pomůcky                                                      		S 5
Ochranné známky:                                                      	
	popisy, výkresy, štočky, osvědčení, výpisy ze známkového rejstříku   	
		a další závažné dokumenty                                       A
	výměry (certifikáty)                                                 	A
	ostatní písemnosti                                                   	S 5
Operace na mezibankovním trhu                                         		S 5
Operativní:                                                           	
	evidence: viz "Účetní evidence"                                      	
	hlášení o plnění plánu                                               	S 1
	kontroly a evidence                                                  	S 5
	plány a rozpisy plánů                                                	S 5
	porady: viz "Porady"                                                 	
	řízení společnosti:                                                  	
		korespondence s orgány státní správy (zásadní písemnosti)        A
		podnikové směrnice, příkazy ředitele, další řídící akty          A
		vztah k pobočkám, dceřinným společnostem, společným                 	
		    podnikům, vnitřním podnikatelským jednotkám a zastoupením       	
		    v tuzemsku a v zahraničí (zásadní písemnosti)                A
		vztah k vyšším řídícím článkům (zásadní písemnosti)              A
		zápisy z porad vedení                                            A
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Opisy                                                                 		S 3
Oponentní (expertízní, posuzovací a schvalovací) řízení a posudky:    	
	ve významných případech                                              	A
	ostatní písemnosti                                                   	S 5
Oprávky (u PPS)                                                       		S 3
Opravné zápisy (evidence)                                             		S 5
Oprávnění k projektové a inženýrské činnosti                          		A
Opravy:                                                               	
	generální (veškeré písemnosti)                                       	S 5
	investiční (zajištění rozsáhlých oprav): viz "Hmotný                 	
		investiční majetek"                                                 	
	kalkulace oprav                                                      	S 3
	knihy oprav                                                          	S 5
	kontrola účelnosti prováděných oprav                                 	S 3
	objednací lístky, žádanky, převodky, úvěrovky, opravenky             	S 1
	odváděcí lístky a doklady a výkazy hotových oprav                    	S 1
	plánování oprav                                                      	S 3
	provedení oprav                                                      	S 3
	sledování oprav pro jednotlivá řízení                                	S 3
	ukazatelé oprav (výkazy)                                             	S 3
	závady v kvalitě oprav                                               	S 3
	záznamní listy oprav                                                 	S 3
	viz též "Údržba"                                                     	
Organizace společenské: viz "Společenské organizace"                  	
Organizace a technika řízení:                                         	
	delimitace činností v rámci organizace                               	A
	evidence a kategorizace podřízených organizací                       	A
	koncepce, plán a pravidla řízení                                     	A
	organizační:                                                         	
		oběžníky                                                        A
		projekty                                                        A
		řády, statuty, schémata a směrnice vlastní                      A
	kontrola a realizace organizačních opatření                          	S 5
	metodika řízení                                                      	S 5
	opatření ke snižování, resp. regulaci vývoje THP                     	S 3
	organizační:                                                         	
		technika (opatřování, evidence, vyřazování)                    	S 5
	podklady k organizačním normám                                       	S 5
	podpisové vzory                                                      	S 5
	popisy prací a funkcí                                                	S 5
	prognostické práce vědeckotechnického rozvoje                        	A
	projekty k mechanizaci a automatizaci jednotlivých agend             	A
	přehledy platných norem organizace                                   	S 5
	rozhodnutí, výměry a dohody o zřizování, slučování, rozšiřování,     	
		rozdělování, převodech a rušení organizací                      A
	vzory formulářů a otisky razítek organizace                          	A
	zásady integrace soustavy řízení                                     	S 3
	zprávy o organizačních úpravách, prověrkách                          	S 5
Organizace vědeckovýzkumné základny (VVZ):                            	
	prognózy a koncepce rozvoje VVZ                                      	A
	organizační struktura VVZ                                            	A
	zřizování a registrace pracovišť VVZ                                 	A
Ormig: viz "Rozmnožování"                                             	
Osnovy:                                                               	
	účetní                                                               	S 5
	účtové (rozvrhy)                                                     	S 5
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Osobní agenda: viz "Zaměstnanecké záležitosti"                        	
Ostraha v podnicích: viz "Ochrana organizace"                         	
Osvědčení:                                                            	
	ochranných vzorů, vzorků, známek, vynálezů, patentů                  	
		a průmyslových vzorů                                            A
	o jakosti a vhodnosti výrobků organizace                             	A
	typová osvědčení                                                     	S 5
Otisky razítek podniku a jeho předchůdců                              		A
Oznámení zaměstnanců: viz "Kontrola"