Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

L

Laboratoře:                              	
	analýzy zkušeben provozu                       	S 3
	knihy:                                	
		analýz                             S 5
		evidence vzorků                         S 5
	knížky laborantů a odborných pracovníků               	S 1
	laboratorní deníky, rozbory, zkoušky                 	S 3
	laboratorní karty zkoušek a spotřeby materiálu            	S 1
	pomocné záznamy                           	S 1
	protokoly o odeslání vzorků, vstupní, mezioperační a výstupní    	
		kontroly                            S 5
	roční zprávy o činnosti                       	A 5
	rozbory vzorků včetně požadavků, denních hlášení, laboratorních   	
		zpráv, kontrolních a mimořádných rozborů            S 5
	záznamy o posouzení vzorků                      	S 5
	ostatní                               	S 5
Lanovky: viz "Doprava" a "Hmotný investiční majetek"         	
Lázeňská péče (veškeré písemnosti)                  		S 5
Leasing: viz "Majetkoprávní záležitosti"               	
Léčebná péče: viz "Péče o zaměstnance" a "Zdravotnictví"       	
Léčivé prameny: viz "Prameny léčivé"                 	
Legislativa:                             	
	vlastní i neprojednaná                        	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Lékařská potvrzení a poukázky k výplatě dávek             		S 5
Lektorské odměny (součást smlouvy nebo dohody)            		S 5
Letáky:                                	
	náborové, odbytové, propagační aj. vlastní (ukázky)         	A
Letectví:                               	
	evidence letadel (rejstřík) a letců                 	A
	letecká povětrnostní pošta                      	S 5
	letenky                               	S 2
	materiály letecké informační služby (1 výtisk)            	A
	mezinárodní korespondence běžná                   	S 5
	podklady pro vypracování dlouhodobých plánů             	S 10
	povolení a výjimky udělené podle leteckého zákona a předpisů     	
		na jeho základě vydaných                    S 10
	povolení ke zřízení letišť                      	A
	projednání dodávek letadel provozním organizacím           	S 5
	projednání společného užívání letišť po stránce investiční s jinými 	
		resorty                             S 5
	průzkumné a projektové stavebně montážní a zeměměřičské práce,    	
		dodávky strojů a zařízení                    S 10
	řízení leteckého provozu                       	S 10
	spojovací a radionavigační služby                  	S 10
	správa a udržování letišť                      	S 5
	styky s orgány úřadů ve věcech přepravních,             	
		územního plánování, ochranných pásem apod.           A
	uspořádání letových cest                       	V 10
	uspořádání vzdušného prostoru                    	V 10
	výstavba a zařízení letišť (projekty a stavba)            	A
Lhůtníky                               		S 2
Licence (aktivní a pasivní):                     	
	dohody a smlouvy, evidence, hodnocení realizace           	A
	informace, metodika, pokyny, poplatky, výrobní dokumentace      	S 5
	koncepce licenční politiky                      	A
	předpisy, pokyny k řízení licenční politiky             	S 10
	realizace licencí (hodnocení apod.)                 	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Likvidace:                              	
	likvidační fond měnový                        	A
	likvidační protokoly v účetnictví                  	S 5
	mezd, pohledávek, závazků, cestovních účtů, styk           	
		s dodavateli a peněžními ústavy                 S 5
	plány likvidace základních prostředků                	S 5
	podniků                               	A
	pohledávek a závazků                         	S 3
		viz též "Pohledávky" a "Právní záležitosti"             	
	poruch a jejich evidence                       	S 5
	rozhodnutí o likvidaci, jmenování likvidátorů, zpráva o postupu   	
		a ukončení likvidace, opatření vyplývající z likvidace,       	
		závěrečná bilance                        A
	schvalování vyřazení základních prostředků              	S 5
	styk s dodavateli, peněžními ústavy                 	S 5
	škod:                                	
		mimořádné a závažné případy                   A
		ostatní písemnosti                       S 5
	základních prostředků                        	S 5
	zásob: viz "Materiálně technické zásobování"             	
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Likvidační protokoly (účetní evidence)                		S 5
Limity (pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak)        		S 5
Listiny:                               	
	koncesní                               	A
	majetkoprávní                            	A
	nadační                               	A
	výplatní (pokud nenahrazují mzdové listy)              	S 5
	o zřizování, reorganizaci a zrušení organizace            	A
Lístky:                                	
	jídelní                               	S 5
	přístavné a odtažní                         	S 5
Listy:                                	
	dodací                                	S 5
	evidenční o výpočtu paušálu                     	S 5
	kariérové                              	V 5
	mzdové:                               	
		do roku 1945 (ukázky)                      A
		po roce 1945                          S 20
	(vzhledem k potřebě mzdových listů pro účely důchodového zabezpečení 	
	a nemocenského pojištění doporučujeme skartační znak a lhůtu     	S 45)
	požadavkové                             	S 5
	průvodní                               	S 3
	živnostenské - evidence                       	S 20
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Logistika:                              	
	koncepce rozvoje a cílů v oblasti logistiky             	S 10
	rozbory úrovně logistiky                       	S 10
Ložné listy                              		S 5