Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

U

Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" 	
Účasti finanční a kapitálové (smlouvy)                		A
Učební plány, pomůcky, osnovy, programy (ukázky)           		A
	viz též "Školení"                          	
Účetnictví:                              	
	účetní doklady:                           	
		děrné štítky a pásky s funkcí účetních dokladů         S 10
		doklady bankovní, pokladní, vyúčtování a zúčtování, sběrné účty,  	
		  mzdové doklady, dobropisy, vrubopisy, likvidační listy aj. S 5
		faktury                             S 10
		hlášenky                            S 3
		píchačky                            S 3
		pokladní bloky a účtenky                    S 2
		předvahy                            S 5
		rozpisy účtů a dalších dokladů                 S 3
		účetní písemnosti týkající se technické a právní dokumentace    	
		  staveb a pozemků (po vyřazení objektů)           S 5
		úkolové a směnové lístky                    S 3
		výplatní listiny (pokud nenahrazují mzdové listy)        S 5
	účetní evidence:                           	
		deníky všeho druhu                       S 5
		dohody o předání účetních dokladů uložených v tzv. účetních    	
		  archivech                          S 5
		dokladové revize (zápisy)                    S 5
		doklady o předání účetních písemností              S 5
		evidence pohledávek a závazků                  S 5
		kontrolní sestavy a soupisky                  S 3
		operativní evidence a účetní písemnosti nemající funkci účetních 	
		  dokladů                           S 2
		operogramy                           S 3
		opisy automaticky pořizovaných dat               S 3
		pokyny pro operování (po ztrátě platnosti)           S 3
		provozní výsledky                        S 10
		registry                            S 5
		saldokonta                           S 5
		sestavy:                              	
		  signalizující chyby                     S 3
		  s opisem vstupních dat                   S 5
		  výstupní                          S 5
		  účtů na volných listech, sestav, účetních knih, číselných znaků, 	
		    symbolů, zkratek (po ztrátě platnosti)         S 3
		skladové karty: viz "Sklady a skladové hospodářství"        	
		skontra                             S 5
		sociálně ekonomické informace a informační soubory pro účetní    	
		   evidenci                          S 5
		soupisky                            S 3
		technickoorganizační dokumentace k vedení účetnictví formou     	
		  sestav                           S 3
		účtové osnovy, předpisy, rozvrhy                S 5
		vzory účetních písemností (formuláře) typové směnné, závazné,    	
		  vydané organizací                      A
	účetní knihy:                            	
		číselníky                            S 3
		deníky, sborníky, účty a jiné knihy analytické a syntetické     	
		  evidence (kromě hlavních knih)               S 3
	knihy:                                	
		archivní                            S 5
		bilanční                            A
		faktur                             S 10
			hlavní                         S 5
			pohledávek a závazků                  S 5
		pokladní                            S 5
		rozvah                             A
		účetních závěrek                        A
	mzdové listy:                            	
		do roku 1945 včetně (ukázky)                  A
		po roce 1945                          S 20
	osobní účty                             	S 5
	sborníky                               	S 5
	účetní výkazy:                            	
		bilance zahajovací, slučovací přejímací, vyčleňovací (delimitační), 	
		  závěrečné (likvidační) s bilančními přílohami a průvodními   	
		  zprávami: mimořádné a za období roční a delší        A
		časové řady ukazatelů                      A
		rozbory hospodaření se závěry:                   	
		  souhrnné, komplexní za období roční a delší         A
		  dílčí a za období kratší než 1 rok             S 5
		rozvahy (včetně zahajovacích)                  A
		  za období roční a delší                   A
		  viz též "Statistiky"                      	
		  za období roční a delší                   A
		účet ke dni zřízení nebo zahájení likvidace           A
	výkazy:                               	
		o hospodaření jednotlivých útvarů                S 5
		o plnění rozpočtu                        S 5
	výsledovky                              	A
	zápisy o projednání hodnocení a schválení hospodářských výsledků   	
		a roční účetní uzávěrky                     A
	zprávy o výsledcích rozborů závěrky                 	A
	inventarizace účetních písemností: viz "Inventarizace"        	
	účetní závěrky roční, jejich ověření s návrhy na rozdělení zisku   	A
Učiliště: viz "Školení"                        	
Učňové:                                	
	ukázky učebních materiálů a pomůcek                 	A
	nábor a náborové akce (přehledy, seznamy, výkazy, hodnocení,     	
		náborové materiály)                       S 5
	výchova učňů                             	S 5
	viz též "Školení"                          	
Účtenky za hotové                           		S 2
Účtové listy: není-li v rejstříku uvedeno jinak            		S 5
Účtové osnovy a číselníky                       		A
Účtové rozvrhy                            		S 5
Údržba:                                	
	doklady o revizích technického zařízení, přístrojů a strojů:     	
		výchozí revizní zprávy (po likvidaci)              S 5
	evidence a přezkušování svářečů                   	S 5
	generální opravy (veškeré písemnosti)                	S 5
	hlášenky a opravy poruch                       	S 5
	kalkulace oprav                           	S 3
	knihy oprav                             	S 5
	mechanismů                              	S 3
	měsíční výkazy oprav                         	S 1
	objednací lístky, žádanky, převodky oprav              	S 1
	odváděcí výkazy hotových oprav                    	S 1
	opravy a cejchování (záznamy)                    	S 3
	plány mazacích úkonů a hlášení o stavu, spotřebě a výměně mazadel  	S 1
	plány údržby                             	S 5
	preventivní opravy (veškeré písemnosti)               	S 3
	prohlídky lan, strojů, jeřábů, vozů apod.              	S 5
	rozdělení osazenstva pro správky, týdenní rozvrhy oprav       	S 1
	seznamy prostředků pro údržbu                    	S 3
	sledování oprav pro jednotlivá zařízení               	S 3
	stavební údržba                           	S 5
	údržba běžná (otop, úklid, osvětlení, čištění)            	S 3
	ukazatelé oprav                           	S 3
	úvěrovky                               	S 1
	vnitropodnikové objednávky oprav                   	S 3
	výkazy o spotřebě materiálu                     	S 3
	výkazy práce                             	S 3
	zakázkové karty včetně evidence, příloh, výkazů           	S 5
	záznamní listy prováděných oprav                   	S 3
	záznamy režie a spotřeby nástrojů                  	S 3
	žádosti o povolení změny plánu                    	S 5
	ostatní                               	S 1
Uhlí: viz "Energetika"                        	
Ujednání: viz "Smlouvy"                        	
Ukazatelé:                              	
	podstatných a významných jevů v organizaci:             	
		sestavy, kontroly, rozbory, přehledy a výkazy            	
		  za období roční a delší                   A
		kratší                             S 5
Úklid (veškeré písemnosti)                      		S 3
Úkolování:                              	
	časoměřičské studie a rozbory                    	S 3
	číselné a grafické podklady pro výkonové normy            	S 3
	ostatní                               	S 3
Úkolové:                               	
	listy a lístky                            	S 3
	normy: viz "Normy"                          	
	řády (vlastní)                            	A
	tabulky                               	S 5
Úkoly:                                	
	běžné pracovní                            	S 5
	hlavní úkoly organizace (roční plány)                	A
	realizace vyřešených úkolů                      	A
	rozpisy úkolů                            	S 5
	tematické a výzkumné: viz "Vědeckotechnická základna" a "Tech-    	
	  nický rozvoj"                          	
	vyplývající z rozhodnutí nadřízených orgánů             	A
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Umístěnky                               		S 5
Úmluvy:                                	
	mezinárodní a členství v mezinárodních organizacích         	A
	viz též "Dohody" a "Smlouvy"                     	
Unifikace:                              	
	závažné písemnosti k zavádění a rozvíjení              	A
	ostatní                               	S 3
Úpisy dlužní                             		S 5
Upomínky                               		S 3
Úrazy:                                	
	hlášení úrazů, záznamy o úrazech, lékařské posudky, dokumentace,   	
		vyšetřování a šetření, protokoly:                  	
		  o úrazech těžkých a smrtelných               A
		  o úrazech lehkých                      S 10
	knihy ošetření a evidence léků                    	S 5
	knihy úrazů a nemocí z povolání                   	A
	protokoly, rozhodnutí, rozsudky, smíry, žaloby v závažných      	
		případech                            A
	odškodňovací komise (zápisy)                     	A
	protiúrazová propagace vlastní                    	A
	přehledy, rozbory úrazovosti a o nemocech z povolání:        	
		viz "Statistiky"                          	
	regresní řízení:                           	
		v závažných případech                      A
		ostatní                             S 5
	těžké a smrtelné - náhradové řízení                 	A
	úrazová zábrana (plakáty, letáky - ukázky)              	A
	úrazové deníky a sběrné listy                    	S 5
	výkazy, přehledy, rozbory úrazovosti:                	
		za období roční a delší                     A
		viz též "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci"          	
Urgence                                		S 3
Usnesení:                               	
	vlád a politických orgánů týkající se organizace, jejich rozpracování, 	
		úkoly a sledování                        A
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti