Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

H

Harmonogramy:                             	
	pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak            	S 3
Havárie provozní:                           	
	havarijní plán                            	S 5
	hlášení, zprávy, protokoly s dokumentací o haváriích a škodách    	
		velkého rozsahu                         A
	kniha havarijních událostí                      	A
	viz též "Náhrady škod" a "Škody"                   	
Hlášení: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Hlášenky                               		S 3
Hlavní účetní knihy                          		A
Hmotná zainteresovanost                        		S 5
Hmotný investiční majetek:                      	
	budovy:                               	
		- evidence a plány                       A
		- obrazové záznamy (plány, fotografie, obrazy, náčrty aj.)   A
	centrální evidence investic (veškeré písemnosti)           	S 5
	časové plány staveb                         	S 10
	dodavatelská dokumentace stavební i technologická (výkresy,     	
		výpočty, dispozice, atesty, předpisy aj.) u dodavatelských podniků 	
		významných staveb a akcí                    A
	doklady o realizaci investic:                    	
		- významných a technicky zajímavých akcí            A
		- o vlastnictví pozemků                     A
		- o vlastnictví staveb                     A
		- o způsobilosti provozního zařízení k plynulému a bezpečnému    	
		    provozu                         A
	dokumentace:                             	
		- geologického průzkumu a geodetických prací          A
			- památkových objektů                  A
			- projektů s tvůrčím, objevným a novátorským řešením  A
			- skutečného provedení stavby - kompletní paré           	
		   - vlastních objektů                    A
		   - ostatní objekty                     S 10
		- ostatní písemnosti                      S 10
	ekonomické zprávy k významným akcím, stavbám a projektům       	A
	evidence:                              	
		- částí projektové dokumentace, výkresů, příloh         S 10
		- sledovaných staveb                      A
		- stavu investic                        S 5
	evidenční listy a karty strojů (po vyřazení)             	S 3
	expertízy, registrace, povolovací a schvalovací řízení investic   	A
	faktury:                               	
		- investiční a jejich evidence                 S 10
	fotodokumentace vlastních staveb                   	A
	fotografie staveb a montážních prací                 	A
	gantogramy dodávek                          	S 5
	generální zastavovací plány                     	A
	generely (hlavní výkresy)                      	A
	geometrický plán se zaměřením stavby                 	A
	harmonogramy výstavby                        	S 5
	hlášení:                               	
		- investičních změn a nepoužívaných investic          S 1
		- o plnění plánu investic                    S 5
		- o stavu investic                       S 3
	hydrogeologický průzkum                       	A
	investiční:                             	
		- listy pro individuální stavby                 S 5
		- požadavky                           S 5
		- studie (záměry, úkoly) včetně posudků a schvalovacích protokolů A
		- záměry                            A
	jednostupňové projekty: jako projektová dokumentace         	
	kalkulace a předkalkulace                      	S 5
	karty plnění plánu investiční výstavby                	S 5
	kolaudační protokoly a rozhodnutí                  	A
	koncepce a organizace investiční výstavby a reprodukce základních  	
		fondů                              S 5
	koncepční návrh technologického zařízení               	A
	koncepty (výkresové a textové dokumentace)              	S 5
	kontrolní:                              	
		- sestavení rozpočtových nákladů stavby             S 10
		- sestavy projektů                       S 10
	koordinace výstavby, kontrolní porady                	S 5
	koordinační sestavy                         	S 5
	lhůtové plány                            	S 3
	lístkovnice:                             	
		- investičního zařízení                     S 5
		- vrchních staveb                        S 3
	mapy a plány nemovitostí - vlastní                  	A
	matrice výkresové, rozpočtové i textové části dokumentace      	
		významných akcí, staveb a projektů               A
	nabídky investic                           	S 5
	náklady: souhrnné (výkazy a přehledy)                	A
	nároky na dovoz                           	S 5
	nemovitosti - evidence                        	A
	nerealizované projekty všech stupňů:                 	
		s tvůrčím, objevným a novátorským řešením            A
	nestavební investice: jako běžné investice              	
	normalizační projekty a studie                    	S 10
	objednávky investiční:                        	
		- v rámci organizace                      S 1
		- mimo organizaci                        S 5
	ohlášení drobných staveb                       	V 5
	originály: jako matrice                       	
	pasporty vlastních staveb                      	A
	plány (výkresy):                           	
		- budov organizace, společnosti aj.               A
		- dodávek a sledování jejich plnění (harmonogramy)       S 5
		- investiční výstavby                      S 5
		- organizace výstavby významných akcí a staveb         A
		- situační, katastrální, zastavovací aj.            A
		- územní                            A
		- ostatní, nenahrazují-li originál (multiplikáty)        S 3
	podkladová dokumentace, která se nestává součástí projektů      	S 10
	posudky nadřízených a ústředních orgánů k významným akcím,      	
		stavbám a projektům                       A
	povolení:                              	
		- k odstranění stavby                      A
		- k uvedení stavby do trvalého provozu             A
		- předčasného užívání stavby                  A
		- terénních úprav, prací a zařízení u významných staveb     A
	pověření k dozorování staveb                     	S 10
	povolení a kolaudační rozhodnutí                   	A
	pracovní soubory (paré) dokumentace                 	S 5
	programy výstavby                          	A
	projektová dokumentace (úvodní projekt, prováděcí projekt,      	
		zadávací a technické projekty):                   	
		  u projektových a dodavatelských organizací dokumentace     	
		  s tvůrčím, objevným a novátorským řešením          A
	projektové podklady a doklady, jako např. pomocné výkresy, náčrty,  	
		údaje a rozbory, konstrukční, technologické, montážní, užívací,   	
		ekonomické, cenové, rozpočtové, dílčí průzkumy, výpočty,      	
		rozpočty                            S 10
	projektové soutěže:                         	
		- odměněné návrhy                        A
		- podmínky                           S 5
		- výsledky, odměny, ceny (ukázky)                A
		- ostatní                            S 5
	projektové:                             	
		- úkoly a studie souboru staveb                 A
	propočty celkových nákladů:                     	
		- propočty rentability                     S 5
		- ostatní písemnosti mimo "A"                  S 5
	protokol:                              	
		- o schválení investičního záměru                A
		- o předání a převzetí stavby (stroje)             A
		- o uvedení stavby (stroje) do provozu             A
	protokoly o provedených zkouškách                  	V 5
	prováděcí projekt s kompletní dokumentací              	A
		- kopie                             S 3
	průzkumy podmínek stavby (sondy, rozbory, zprávy)          	A
	přehledy o využití kapacit strojů a zařízení             	S 5
	přejímání, převody, předávání, oceňování a vyřazování:        	
		- významných investic                      A
		- ostatní písemnosti                      S 5
	přeložky komunikací a vodních toků                  	V 10
	přemísťování strojů, průvodní a odváděcí listy            	S 1
	převody správy nebo vlastnictví majetku               	A
	přípravná dokumentace: jako projektové úkoly             	
	radonový průzkum                           	A
	realizace:                              	
		- významných investic                      A
		- ostatní                            S 5
	registrace staveb                          	S 10
	režimy staveb                            	S 5
	rozbory rozestavěnosti                        	S 5
	rozhodnutí a zápisy:                         	
		- investiční komise                       S 5
		- o chráněném území nebo ochranném pásmu            A
		- o nařízení udržovacích prací                 A
		- o omezení vlastnického práva                 A
		- o přípustnosti a umístění stavby               A
		- o stavební uzávěrce                      A
		- o uložení sankcí dle Stavebního zákona            V 5
		- o umístění, změně, opravě závad, vyklizení a odstranění stavby,  	
		    o vyvlastnění týkající se organizace           A
		- o určení dodavatele                      A
		- o vyvlastnění                         A
		- o zastavení stavebních prací                 A
		- o změně využití objektů                    A
	rozpisy stavební montážní, rozpočtové, požadavků, investic apod.   	S 3
	rozpočtové listy                           	S 5
	rozpočty:                              	
		- celkových nákladů významných staveb a akcí          A
		- dílčí                             S 5
		- souhrnné                           A
	rozvojové studie                           	A
	sdělení k ohlášení staveb                      	A
	sestavení nestavebních investic                   	S 5
	seznamy:                               	
		- investic s oceněním                      A
		- základních prostředků                     S 5
	schvalovací protokoly k dokumentaci                 	A
	situační, katastrální, zastavovací, regulační aj. mapy a plány    	
		a jejich evidence                        A
	smlouvy a dohody (hospodářské, dodávkové a dodavatelské,       	
		projektové, stavební,, kooperační, kapacitní, o spolupráci:     	
		  - k významným akcím a stavbám                A
		  - o nabytí a nájmu, dohody o převodu, delimitační dohody,    	
		   dekrety, protokoly, rozhodnutí a výměry          A
		  - o zřízení věcných břemen                 A
		  - ostatní písemnosti                    S 10
	soudní usnesení                           	A
	souhlas k zahájení a registraci stavby                	A
	správní výměry                            	A
	stanoviska orgánů k jednotlivým stupňům a částem dokumentace     	S 10
	statistiky, přehledy, výkazy, hlášení a informace o investiční výstavbě	
		a plnění plánu                         S 5
	státní expertíza (stanoviska, závěry, rozhodnutí):          	
		- k významným akcím, stavbám a projektům            A
		- ostatní písemnosti                      S 10
	stavební (montážní):                         	
		- deníky                            S 10
		- dohled                            S 5
		- povolení                           A
	studie (srovnávací, technologické, zastavovací, projektové,     	
		souboru staveb):                          	
		  - k významným stavbám a akcím                A
		  - ostatní písemnosti                    S 10
	technické zprávy:                          	
		- k významným akcím, stavbám a projektům            A
		- ostatní písemnosti                      S 10
	technickoekonomické vyhodnocení staveb                	A
	typizační:                              	
		- projekty a studie                       S 10
		- směrnice, typové podklady vydané podnikem           A
	uvedení staveb, strojů a zařízení do zkušebního a trvalého provozu  	A
	úvěrování investic                          	S 5
	úvodní projekty: jako projektová dokumentace             	
	územní:                               	
		- dokumentace, dokumentace pozemků               A
		- plány                             A
		- řízení a rozhodnutí o umístění stavby             A
	varianty projektů:                          	
		- přijaté a schválené: jako projektová dokumentace         	
		- nepřijaté                           S 10
	veřejná soutěž - vypsání, vyhodnocení                	A
	vodoprávní rozhodnutí                        	A
	výhledové studie                           	A
	vyhodnocení staveb podniku (protokoly, zprávy)            	A
	výchozí technické údaje                       	S 10
	výkazy:                               	
		- nemovitostí v zahraničí                    A
		- sledování investic ve výstavbě                S 5
	výkresy: jako nedílná součást dokumentace              	
	výkup pozemků                            	A
	vynětí ze zemědělského půdního fondu                 	A
	výpisy:                               	
		- z katastru nemovitostí                    A
		- z pozemkových knih, pozemnostních archů            A
	výškopis a polohopis                         	A
	vyúčtování staveb:                          	
		- dílčí                             S 5
		- závěrečné a souhrnné                     A
	vývojové a výzkumné projekty a studie                	A
	vývoz a dovoz stavebních kapacit                   	S 10
	výzvy orgánů státního stavebního dohledu               	A
	vzorové projekty: jako "projektová dokumentace"           	
	zadávací projekty: jako "projektová dokumentace"           	
	zahraniční investice:                        	
		- podklady, informace, nabídky, poptávky            S 5
		- smlouvy, dohody a jejich plnění                A
		- vyhodnocení nabídek ze zahraničí               S 5
	- o projednání dokumentace                      	S 10
	- o projednání rozpočtu a jeho překračování             	S 10
	- o převzetí budovy a stavby                     	S 5
	- o převzetí stroje nebo zařízení                  	S 5
	- z kontrolních dnů                         	S 5
	- z koordinačních schůzek                      	V 5
	zastavovací plány a studie                      	A
	závěrečné technicko ekonomické vyhodnocení stavby          	A
	záznamy z jednání s projektovými a dodavatelskými podniky      	S 5
	změny a odchylky v dokumentaci (návrhy a schválení)         	S 10
	zpráva o výsledku komplexního vyzkoušení               	A 
	zrušovací a vyřazovací protokoly:                  	
		- významných investic                      A
		- ostatní písemnosti                      S 5
	žádost:                               	
		- o povolení k odstranění stavby                V 3
		- o stavební povolení                      V 1
		- o vodoprávní povolení                     V 1
		- o změnu využití objektu                    A
Hodnocení:                              	
	činnosti a jevů organizace:                     	
		dílčí, pracovní, za období kratší než rok            S 5
		komplexní, souhrnné, za období roční a delší          A
	hodnocení a rozbory stížností, podnětů a oznámení zaměstnanců    	A
	jakosti u odběratelů                         	S 5
	kolektivů (ukázky)                          	A
	návrhů a připomínek:                         	
		v závažných případech                      A
		ostatní písemnosti                       S 5
	osobní zaměstnanců podniku:                     	
		vedoucích a významných zaměstnanců               A
		ostatních zaměstnanců                      S 5
	pracovníků jako součást osobního spisu                	S 45
	(lhůta 45 let je doporučená, minimální lhůta stanovená zákonem je 20 let)	
	realizace licencí                          	A
	souhrnné činnosti organizace: viz "Rozbory"             	
	styků s ústředními orgány, úřady a organizacemi           	V 5
	vynálezů, objevů a patentů                      	A
	výrobků: viz "Jakost"                        	
	závěrečná o plnění ročního plánu a delších              	A
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Holeritní výkazy (sjetiny)                      		S 5
Honoráře autorské: viz "Autorské právo"                	
Hospodaření:                             	
	se sběrnými surovinami a odpadem                   	S 3
	výsledky a hodnocení za období roční a delší             	A
	výsledky dílčí, krátkodobé a ostatní                 	S 5
Hospodářská správa:                          	
	běžné písemnosti o správě a údržbě budov a kancelářských zařízení  	S 3
	evidence budov a pozemků                       	A
	inventář zařízení                          	S 5
	plány budov                             	A
	předměty postupné spotřeby                      	S 5
	předpisy o placení nájemného                     	S 5
	soupisy PPS                             	S 5
	viz též "Hmotný investiční majetek"                 	
Hospodářské plánování: viz "Plány" a "Plánování"           	
Hospodářské smlouvy: viz "Smlouvy"                  	
Hospodářství skladové: viz "Zásoby, zásobování"            	
Hosté a delegáti:                           	
	seznam, pozvánky                           	S 5
	záznamy o návštěvách významných osobností              	A
Hotely závodní:                            	
	knihy hostů (ukázky)                         	A
	koncesní listiny                           	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Hromadné stravování: viz "Závodní jídelny"              	
Hutní osvědčení                            		S 3
Hydrogeologie:                            	
	hydrogeologické práce na odvodnění                  	S 5
	odvodňování                             	V 5
	ochrana prostých vod                         	V 5
	ochranná pásma lázní                         	A
Hydrogeologický průzkum                        		V 5
Hydrologická data                           		A
Hydrologická služba                          		S 5
Hygiena: viz "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci" a "Zdravotnictví"