Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

P

Pachty:                                	
	smlouvy, dohody, ujednání:                      	
		významné                            A
		ostatní                             S 5
Paletizace: viz "Doprava"                       	
Palivo: viz "Energetika"                       	
Paměti, vzpomínky a jiné záznamy týkající se historie organizace   	
	a osob, které se zúčastnily jejího založení a vývoje, pamětní    	
	a jubilejní knihy a tisk, zápisy besed s pamětníky, památky apod.  	A
Pára: viz "Energetika"                        	
Parcelace:                              	
	výměry, protokoly, rozhodnutí, dokumentace              	A
	mapy - originály                           	A
	kopie map nenahrazují-li originál                  	S 3
	ostatní                               	S 5
Parní kotle:                             	
	běžné zkoušky, revize                        	S 5
	denní záznamy                            	S 1
	kolaudační řízení (po vyřazení kotle)                	S 5
	topné zkoušky, výkon kotelen - záznamy                	S 3
	viz též "Kotle"                           	
Pásky:                                	
	děrné: viz "Děrné štítky a pásky"                  	
	diagramové                              	S 1
	kontrolní                              	S 3
	magnetické: viz "Výpočetní technika"                 	
	magnetofonové:                            	
		jako doklad činnosti podniku                  A
		viz též "Zvukové záznamy"                      	
Pasová a vízová agenda (veškeré písemnosti)              		S 5
Pasporty:                               	
	podniku (výrobně technické)                     	A
	o sociálních a ekonomických jevech podniku              	A
	souhrnné a retrospektivní                      	A
	staveb                                	A
	strojů a zařízení (po vyřazení)                   	S 5
	ostatní                               	S 3
Patenty (na vynálezy a průmyslové vzory):               	
	evidence patentů                           	A
	výpisy a zápisy patentního rejstříku                 	A
	zahraniční a významné české patentní přihlášky, patentní spisy,   	
		osvědčení, oznámení a listiny o udělení patentu, licenční smlou.A
	užitné vzory                             	A
	ostatní                               	S 5
	viz též "Licence"                          	
Patronáty (družba)                          		S 5
Pecní karty (po vyřazení pece)                    		S 3
Péče o zaměstnance:                          	
	bezpečnost při práci: viz "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci"  	
	bytové poměry zaměstnanců: viz "Byty"                	
	doklady o podpůrné péči a sociální výpomoci (ukázky)         	A
	jesle, mateřské školy spravované organizací             	S 5
	komplexní programy péče o zaměstnance (sociálně politické      	
		programy) a souhrnné zprávy o jejich plnění           A
	posudky o zdravotním hygienickém a bezpečnostním stavu        	
		organizace a pracovišť                     A
	lázeňská péče                            	S 5
	lékařská péče: viz "Zdravotnictví"                  	
	nemocenské a sociální zabezpečení zaměstnanců: viz "Pojištění"    	
	pracovní úrazy a jejich odškodnění:                 	
		viz "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci" a "Úrazy"        	
	přehledy, výkazy, výsledky průzkumu o sociální a zdravotní péči,   	
		sociálním stavu, bytových poměrech, rekreaci a lázeňské péči  A
	sociálně právní ochrana a poradenství                	S 5
	sociální a důchodové zabezpečení, péče o důchodce          	S 5
	zákaz o zdvihání a přenášení břemen nad přípustnou váhu ženami    	
		(přehledy)                           S 5
	zásadní písemnosti o zřizování a činnosti sociálních, zdravot-   	
		nických, sportovních, rekreačních a kulturních zařízení organizaceA
	závažné písemnosti o péči o mladistvé a učně, osoby se změněnou   	
		pracovní schopností, ženy, těhotné ženy a matky v pracovním     	
		poměru                             A
	závodní stravování: viz "Závodní jídelny"              	
Penále                                		S 5
Dnem 1. července 1996 nabyl účinnosti zákon č. 61/1996 Sb. ze dne   	
15. února 1996 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů     	
z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.     	
§ 1 zákona hovoří o povinnosti identifikace účastníků         	
jednotlivých obchodů, v § 3 je uvedena povinnost úschovy       	
identifikačních údajů po dobu deseti let od ukončení obchodu.     	
Peněžní ústavy:                            	
	Smlouvy:                               	
		běžný účet                           A
		úsporný vklad                          S 10
		trvalý vklad s volitelnými parametry              S 10
		krátký vklad                          S 10
		speciální vklad                         S 10
		trvalý vklad v cizí měně                    S 10
		expresní vklad                         S 10
		úschovní schránky                        S 10
	Pokladní operace:                          	
		vklad hotovosti nad 500 000,-                  S 10
		výběr hotovosti nad 500 000,-                  S 10
	Směnárenské operace:                         	
		nákup devizových prostředků nad 500 000,-            S 10
		prodej devizových prostředků nad 500 000,-           S 10
	Bezhotovostní platby v tuzemsku a do zahraničí:           	
		bezhotovostní platby 	- v tuzemsku nad 500 000,-       S 10
		                	- do zahraničí         S 10
		dokumentární platby nad 500 000,-                S 10
		platba prostřednictvím homebankingu nad 500 000,-        S 10
	Šeková služba:                            	
		vystavení bankovního šeku                    S 10
		výplata bankovního, nezaručeného, zaručeného šeku nad 500 000,- S 10
		inkaso/nezávazné inkaso šeku ze zahraničí            S 10
	Obchodování s cennými papíry:                    	
		komisionářská smlouva                      S 10
		příkazy k obchodování s cennými papíry nad 500 000,-      S 10
		příkazy k přímým/blokovým obchodům nad 500 000,-        S 10
		řízení portfolia, správa cenných papírů, výkon funkce depozitářeS 10
	Úvěrové a záruční obchody:                      	
		úvěrová složka	                        S 10
		záruční složka	                        S 10
		eskontní složka	                        S 10
	Ostatní:                               	
		úpis akcií	                        S 10
Penze: viz "Důchody"                         	
Periodická revize: viz "Kontrola"                   	
Periodický tisk:                           	
	vydávaný podnikem                          	A
Personální záležitosti: viz "Zaměstnanecké záležitosti"        	
Perspektivní plány: viz "Plány"                    	
Petice (ukázky)                            		A
Píchací lístky, karty a pásky, píchačky                		S 3
Pilíře ochranné: viz "Ochranné pilíře"                	
Písárna, písařská služba (veškeré písemnosti)             		S 3
Plakáty: viz "Propagace, propagační materiály a dokumentace"     	
Plány, plánování:                           	
	báňských prací (projekt + plán)                   	A
	dílčí, krátkodobé zprávy, statistiky, výkazy a rozbory        	S 5
	geologicko průzkumných prací                     	A
	harmonogramy plnění                         	S 5
	hlavních úkolů                            	A
	informace pro plánování, informační soubory             	S 5
	kontrola plnění plánu (průběžná)                   	S 5
	metodika plánování a směrnice                    	S 5
	návrhy plánů                             	S 5
	návrhy na změnu (úpravu) plánů                    	S 5
	podklady pro plánování:                       	
		koncepty, plánové kalkulace, potvrzení dílčích plánů, požadavkové  	
		  listy, převody, rozbory k sestavení plánů, změny, zpřesňování  	
		  plánů                            S 5
	podklady pro sledování plnění plánu                 	S 5
	průběžné plnění plánu                        	S 5
	rozpisy plánů na útvary a jednotlivce                	S 5
	souhrnné zprávy, statistiky, výkazy, bilance, rozbory, závěrečná  	
		hodnocení za období roční a delší                A
	souhrnné na dobu roční a delší (dlouhodobé, výhledové, prognózy)   	A
	na dobu kratší                            	S 5
	návrhy a podklady k plánům                      	S 5
	spisový: viz "Spisová služba"                    	
	varianty plánů                            	S 5
	výpisy z plánů                            	S 5
	vysídlovací plány obcí                        	A
	ostatní                               	S 5
Plány (výkresy): viz "Hmotný investiční majetek"           	
Platební a prodejní podmínky (ukázky)                 		A
Platební rozkazy k daním, dávkám a poplatkům             		S 5
Platové dekrety (výměry): jako součást osobního spisu         		S 45
Plné moci:                              	
	právním zástupcům (udělení)                     	S 5
	prokury (udělení) viz "Zastupování organizace"            	
	pro přejímání peněžních prostředků (mezd, platů aj.)         	S 5
	pro přejímání zásilek                        	S 1
Plyn: viz "Energetika"                        	
Pneumatiky (veškeré písemnosti)                    		S 1
Pobyty studijní: viz "Cesty služební" a "Vědeckotechnická spolupráce" 	
Počítadla (elektroměry, plynoměry, vodoměry):             	
	evidence spotřeby, záznamy                      	S 3
Podací a doručovací poštovní knihy a listy              		S 10
Podací knihy, protokoly a deníky: viz "Spisová služba"        	
Podklady: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak        		S 3
Podmínky pracovní: viz "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci"    	
		a "Péče o zaměstnance"                       	
Podněty: viz "Kontrola"                        	
Podnikatelský program, plány:                     	
	dílčí a krátkodobé zprávy, statistiky, výkazy a rozbory       	S 5
	kontrola plnění plánu                        	S 5
	plán hlavních úkolů                         	A
	rozpisy plánů na útvary                       	S 5
	souhrnné plány roční a delší                     	A
	kratší                                	S 5
	souhrnné zprávy, statistiky, výkazy, bilance, rozbory, závěrečná   	
		hodnocení za období roční a delší                A
	ostatní                               	S 5
Podnikové směrnice: viz "Směrnice"                  	
Podnikový:                              	
	fond bytový: viz "Byty"                       	
	fond zaměstnanců:                          	
		celoroční zprávy o čerpání                   A
		ostatní                             S 5
	rejstřík (výpisy, zápisy)                      	A
Podpisové vzory                            		S 5
Podpisový řád organizace                       		A
Podpory a dary:                            	
	podpůrné akce, doklady o podpůrné péči a výpomoci závažného     	
		významu                             A
	ostatní                               	S 5
Podpůrné fondy: viz "Fondy"                      	
Pohledávky a závazky:                         	
	evidence pohledávek a závazků                    	S 10
	upomínky, likvidace                         	S 3
	vymáhání pohledávek                         	S 5
Pohonné hmoty: viz "Doprava"                     	
Pohromy a škody živelní:                       	
	velkého rozsahu a významu                      	A
	ostatní                               	S 5
Pojištění:                              	
	národní (nemocenské):                        	
		průkazy pracovní neschopnosti                  S 3
		  přihlášky, odhlášky, změny, lékařská potvrzení a poukázky,   	
		  výkazy dílčí, lázeňská péče, mateřství, výplaty dávek      	
		  (rozhodnutí, zápisy, prověrky)               S 5
		připojištění pracovníků (veškeré písemnosti)          S 5
		výkazy a rozbory pracovní neschopnosti a úrazovosti       S 5
		zaměstnanců (zásadní písemnosti)                A
		zápisy ze schůzí komise národního pojištění           S 5
	rizikové:                              	
		hlášení závažných škod, úrazů a jiných pojistných událostí     	
		  a případů jejich likvidace                 A
		pojistné smlouvy (pojistky) - ukázky              A
		uzavírání smluv                         S 3
	výkazy o plnění: viz "Statistiky"                  	
Pokladna:                               	
	plné moci                              	S 5
	pokladní disciplína                         	S 5
	pokladní doklady (deníky, knihy, bloky)               	S 5
	pokladní plány                            	S 5
	pokladní služba a platební styk                   	S 5
	pokladní zprávy                           	S 1
	použité šekové knížky                        	S 1
	protokoly předávací, revizní, inventurní, hlášení pokladních     	
		diferencí, o mankách apod.                   S 5
	stornované nepoužité šeky                      	S 5
	stvrzenky                              	S 5
	výčetky pokladní hotovosti                      	S 5
	zřízení a dotování příručních pokladen                	S 5
Pokuty                                		S 5
Pokyny:                                	
	běžné pracovní                            	S 5
	organizační                             	A
Polohopisná měření                          		A
Polohopisné a výškopisné plány                    		A
Popisy:                                	
	prací a funkcí                            	S 5
	výrobků a zboží organizace - ukázky                 	A
Poplatkový ekvivalent:                        	
	přiznání a výměry                          	A
Poplatky:                               	
	licenční a jiné smluvní                       	S 5
	místní                                	S 5
	notářské, arbitrážní                         	S 5
	poštovní                               	S 5
	správní                               	S 5
	soudní                                	S 5
	viz též "Daně, dávky a poplatky"                   	
Poptávky                               		S 3
Poradní orgány:                            	
	jednací řády                             	A
	podkladové materiály                         	S 5
	statuty poradních orgánů                       	A
	zápisy, protokoly, posudky a jiné písemnosti závažného významu    	A
	ostatní                               	S 5
Porady:                                	
	operativní                              	S 5
	plány porad vedení                          	S 5
	pozvánky                               	S 1
	pracovní úsekové (gremiální) - zápisy                	S 5
	provozní a pracovní běžného významu                 	S 5
	přípravné písemnosti                         	S 5
	úkoly z porad                            	S 5
	vedení organizace (zápisy včetně příloh)               	A
	zajištění, organizace porad                     	S 3
	ostatní                               	S 5
Porovnání dovozného                          		S 1
Poruchy provozu:                           	
	hlášení, protokoly, zprávy o poruchách velkého významu a rozsahu   	A
	knihy poruch                             	S 10
	opatření proti poruchovosti                     	S 5
	výkazy a statistiky                         	S 5
	ostatní                               	S 5
Postih: viz "Disciplinární řízení"                  	
Postupy technologické a výrobní: viz "Technologie" a "Výroba"     	
Pošta:                                	
	běžný styk s poštovním úřadem                    	S 3
	evidence meziměstských a mezinárodních hovorů, dálnopisů,      	
		telegramů a faxů                        S 3
	knihy došlé a odeslané pošty                     	S 5
	knihy telefonních hovorů, telegramů a dálnopisů           	S 5
	obálky: viz "Obálky"                         	
	plné moci pro přejímání zásilek, podací a doručovací lístky a knížky 	
		po uzavření evidence poštovného a frankotypu, dokumentace      	
		poštovního styku                        S 3
	protokoly utajované pošty                      	S 10
	provoz telefonní ústředny a jiných pracovišť spojové služby     	S 3
	průklepy přijatých a odeslaných sdělení (dálnopisů, telegramů)    	S 1
	telefonní seznamy vlastní (ukázky)                  	A
	účty za telefony, telegramy, dálnopisy aj.              	S 5
	zápisníky referentů aj. evidenční pomůcky utajovaných písemností   	
		jednotlivců                           S 5
	zvláštní prostředky spojení                     	S 5
Potvrzenky: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak       		S 3
Poukazy a poukázky: pokud nejsou účetní doklady            		S 1
Pověření běžná a krátkodobá                      		S 3
Pověřovací listiny, dekrety: viz "Zaměstnanecké záležitosti"     	
Povolení: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Povolenky taveb                            		S 1
Pozdravné adresy a poselství:                     	
	závažné písemnosti                          	A
	ostatní                               	S 3
Pozemkové úpravy:                           	
	projekty souhrnných pozemkových úprav                	A
Pozemkové knihy (výpisy)                       		A
Pozemky:                               	
	dekrety pozemkového úřadu při provádění pozemkové reformy      	A
	plány a mapy:                            	
		originály                            A
		kopie nenahrazují-li originál                  S 3
	pozemnostní archy, výpisy z evidence nemovitostí           	A
	smlouvy o nabytí a nájmu, evidence, dohody o převodu správy     	
		a vlastnického práva                      A
	usnesení knihovních soudů                      	A
	uživatelské převody pozemků                     	S 10
	vyjmutí pozemků ze ZPF                        	S 30
	výkup pozemků                            	A
	viz též "Hmotný investiční majetek"                 	
Pozvánky: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak        		S 3
Požární ochrana:                           	
	činnost útvarů požární ochrany                    	S 5
	evidence požární techniky                      	S 5
		požárních hlídek                        S 5
		požárů a zahoření                        A
		výstroje a výzbroje                       S 5
	hlášení, zprávy o činnosti požárního útvaru: viz "Statistiky"    	
	instruktáže a školení                        	S 5
	klasifikace výrobních objektů a zařízení z hlediska PO        	A
	kontroly dodržování protipožárních opatření             	S 3
	odborné posudky a zprávy z kontrol                  	S 5
	organizace požární ochrany                      	A
	plány práce včetně plnění                      	S 5
	požární kniha                            	S 5
	požární rozkazy                           	S 3
	požární řády, normy, předpisy, směrnice (vlastní)          	A
	prevence, školení, výcvik, činnost požárně technické komise     	S 5
	stavby a rekonstrukce požárních zbrojnic a stanic, technika     	
		pro signalizaci a hašení požárů: viz "Hmotný investiční majetek"  	
	zápisy z jednání požárně technických komisí             	S 3
	zápisy prověrkové komise OBP a PO                  	S 5
	zprávy, protokoly a šetření závažných požárů, jejich příčin     	
		(včetně dokumentace)                      A
	zprávy z kontrol, prohlídek: viz "Kontrola"             	
	ostatní                               	S 5
Požáry: viz "Havárie provozní" a "Škody"               	
Práce a mzdy: viz "Mzdy a platy"                   	
Práce, pracovní:                           	
	cesty: viz "Cesty služební"                     	
	doba:                                	
		ustanovení a změny                       A
		ostatní                             S 3
	poměr: viz "Zaměstnanecké záležitosti"                	
	postupy (předpisy, návody aj.) - ukázky               	A
	prostoje                               	S 5
	průkazy: viz "Průkazy všeho druhu"                  	
	průvodky                               	S 3
	příkazy                               	S 3
	režimy                                	S 3
	rozbory: viz "Rozbory"                        	
	řády - ukázky                            	A
	síly:                                	
		převod zaměstnanců do výroby                  A
		zajištění potřeby pracovních sil                S 5
	smlouvy: jako součást osobního spisu                 	S 45
	(lhůta 45 let je doporučená, minimální lhůta stanovená zákonem je 20 let)	
	spory: viz "Právní záležitosti"                   	
	úrazy: viz "Úrazy"                          	
	viz též "Zaměstnanecké záležitosti"                 	
Pracovní volno: viz "Absence" a "Dovolená"              	
Pracovní výkazy: viz "Výkazy" a též tento rejstřík podle jednotlivých 	
		hesel a příslušné činnosti                     	
Pracovníci: viz "Zaměstnanecké záležitosti"              	
Prameny léčivé (zásadní písemnosti)                  		A
Prapory putovní, standarty: viz "Vyznamenání"             	
Právní záležitosti:                          	
	daně, dávky, poplatky - přiznání a odvolání, předpisy a výměry    	S 5
	dohody o hmotné odpovědnosti                     	S 5
	koncesní a živnostenské listiny, vodoprávní povolení, patenty    	
		a licence                            A
	viz též "Licence"                          	
	majetkoprávní listiny a zásadní písemnosti (smlouvy, dohody,     	
		protokoly) o nabývání, prodeji, převodech a správě pozemků,     	
		budov a objektů                         A
	náhrady: viz "Náhrady škod"                     	
	návrhy právních předpisů: viz "Předpisy"               	
	občansko právní řízení, usnesení, rozhodnutí závažného významu    	A
	odškodnění úrazů: viz "Úrazy" a "Náhrady škod"            	
	ochranné známky (podpisy, výkresy, štočky, osvědčení, výpisy     	
		ze známkového rejstříku)                    A
	písemnosti o národní správě, znárodnění, konfiskaci a restituci   	
		majetku                             A
	písemnosti o převodu výrobního programu               	A
	písemnosti zásadního významu o založení, změnách, reorganizaci,   	
		rušení, likvidaci, ukončení likvidace organizace a jejích částí A
	posudky, konzultace, vyjádření závažná                	A
	pracovní písemnosti, podklady, návrhy a připomínky          	S 5
	právní agenda ve vztahu k zahraničí - zásadní písemnosti       	A
	právní předpisy vydané organizací a jejich evidence         	A
	právní záležitosti, spisy o významných sporech včetně soudních    	
		rozsudků, odvolání a smíru                   A
	prokury (udělení) viz "Zastupování organizace"            	
	protokoly o komisionelním řízení, výměry a schvalování živno-    	
		stenských provozoven, dekrety, povolení úřadů o závažných      	
		opatřeních, týkajících se podniků, závodů, ústavů, útvarů a jejich 	
		provozu, kolaudační výměry a protokoly všeho druhu         	
		(po dokončení staveb)                      A
	rejstřík podnikový, obchodní aj. (výpisy a zápisy)          	A
	smlouvy, které jsou základem pro zápisy do veřejných knih      	
		a rejstříků                           A
	trestní oznámení, žaloby, soudní protokoly, rozsudky a rozhodnutí  	
		ve věcech trestních                       A
	výpisy z pozemkových knih                      	A
	vyvlastňovací řízení                         	A
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Právní zastupování                          		S 5
Právo autorské: viz "Autorské právo"                 	
Prémie: viz "Mzdy a platy"                      	
Primanoty (deníky)                          		S 5
Privatizace, privatizační projekty                  		A
Prodej a prodejny: viz "Obchodní činnost"               	
Prodejní a platové podmínky - ukázky                 		A
Produktivita práce                          		S 5
Prognózy:                               	
	akční                                	A
	dílčí výhledy a prognózy                       	S 5
	dlouhodobé a souhrnné výhledy a prognózy               	A
	hlavní úkoly                             	A
	inovační dlouhodobé                         	A
	koordinace prognostických prací                   	S 5
	metodika, organizace a koncepce vlastní prognostické práce      	A
	metodika, organizace a koncepce cizí prognostické práce       	S 10
	náměty, podklady, studie, analýzy                  	S 10
	odborná stanoviska a posudky týkající se domácí a zahraniční     	
		spolupráce v prognostických pracích               A
	plánovací: viz "Plány" a "Plánování"                 	
	plány a zprávy o prognostické práci s periodicitou roční a delší   	A
	pracovní                               	S 5
	ostatní                               	S 5
Programování počítačů: viz "Výpočetní technika"            	
Prohlídky:                              	
	zařízení                               	S 3
	zdravotní: viz "Zdravotnictví"                    	
	knihy prohlídek                           	S 5
Projednané materiály: viz "Porady"                  	
Projektová dokumentace: viz "Hmotný investiční majetek"        	
Projektování - oprávnění k projektové a inženýrské činnosti      		A
	viz též "Projekty"                          	
Projektové soutěže: viz "Hmotný investiční majetek"          	
Projektové úkoly a studie souborů staveb               		A
Projekty:                               	
	návrhy nového řešení technických (kromě stavebních), organizačních, 	
		výrobních aj. problémů a úkolů, včetně posudků, rozborů, hodno-   	
		cení, schvalovacích protokolů aj. závažného významu pro orga-    	
		nizaci a její činnost                      A
	ostatní viz též "Hmotný investiční majetek"             	
Projekty automatizovaného systému řízení: viz "Automatizace"     	
		a "Výpočetní technika"                       	
Projevy: viz "Přednášky"                       	
Prokury (udělení): viz "Zastupování organizace"            	
Propagace, propagační materiály a dokumentace:            	
	evidence:                              	
		nabídek propagačních prací (akcí)                S 5
		vzorků nabídek                         S 5
	propagační materiály a dokumentace, jako letáky, publikace,     	
		prospekty, katalogy, reklamy, vzorkovnice aj.:           	
		  vlastní                           A
		  cizí                            S 5
Propočty:                               	
	staveb: viz "Hmotný investiční majetek"               	
	rentability souhrnné                         	A
	pomocné a provozní                          	S 5
Propůjčování:                             	
	vyznamenání: viz "Vyznamenání"                    	
	budov, místností a zařízení                     	S 3
Propustky                               		S 3
Prospekty:                              	
	vlastní (ukázky)                           	A
	cizí                                 	S
Prostoj vozů                             	 
	kalkulace prostojů                          	S 3
	výkazy                                	S 5
Prostoje: viz "Práce, pracovní doba"                 	
Prostojové lístky                           		S 3
Prostředí životní: viz "Životní prostředí"              	
Prostředky:                              	
	finanční: viz "Finance, financování"                 	
	sdělovací: viz "Sdělovací prostředky hromadné"            	
	základní: viz "Evidence"                       	
Protokoly                               	
	kolaudační: viz "Hmotný investiční majetek"             	
	laboratorních zkoušek                        	S 3
	likvidační: viz "Likvidace" a "Likvidační protokoly"         	
	o poruchách: viz "Poruchy provozu"                  	
	o poškození a vyřazení PPS                      	S 5
	o projednání hodnocení a schvalování hospodářských výsledků     	
		a roční účetní uzávěrky                     A
	o průběhu porad, schůzí, sjezdů, konferencí, aktivů vedení organizace 	
		zásadního významu včetně příloh                 A
	o předání archiválií do archivu                   	A
	o škodách a haváriích velkého rozsahu                	A
	o vadách materiálu                          	S 5
	o zničení a ztrátě zásob                       	S 5
	o vyřazení základních prostředků a PPS                	S 5
	o závadách MTZ                            	S 5
	podací (došlé pošty): viz "Spisová služba"              	
	revizní, inspekční: viz "Kontrola"                  	
	schvalovací (posudky) vlastní k návrhům, plánům, rozvojovým     	
		studiím aj. materiálům:                       	
		  závažné                           A
	skartační                              	S 10
	ze zasedání komisí                          	S 5
	z kolegia a jiných orgánů kolektivního vedení            	A
	viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti 	
Prototypy (návrhy, realizace) - ukázky                		A
Proud elektrický: viz "Energetika"                  	
Prováděcí projekty: viz "Hmotný investiční majetek"          	
Prověrky všeho druhu:                         	
	zápisy, zprávy a posudky závažného významu              	A
	ostatní běžné a pracovní                       	S 5
Provize                                		S 5
Provoz:                                	
	běžné písemnosti o provozu dopravy, spojovací služby aj.       	S 5
Provozní:                               	
	řády                                 	A
	účtárna: viz "Účetnictví"                      	
Průkazy všeho druhu (po ztrátě platnosti)               		S 5
Průklepy                               		S 1
Průmyslová práva                           		A
Průmyslová a právní ochrana:                     	
	patenty a vynálezy                          	A
	ochranné známky                           	A
	chráněné průmyslové vzory                      	A
	licence: viz "Licence", "Licenční agenda" a "Právní záležitosti"   	
Průmyslové:                              	
	vzory (přihlášky, evidence, oznámení a listiny o udělení osvědčení, 	
		patentů, stanovení odměn, popisy)                A
	výtvarnictví (návrhy, modely, realizace) - ukázky          	A
Průpisy                                		S 1
Průvodky a průvodní listy                       		S 1
Průzkumy: viz "Studie"                        	
Prvotní evidence: viz "Informace"                   	
Prvotní geologická dokumentace pracovišť               		S 3
Pře: viz "Právní záležitosti" a "Soudní rozsudky a rozhodnutí"    	
Přebytky                               		S 5
Předávací listiny, seznamy, protokoly, záznamy:            	
	předání agendy jinému pracovníkovi se spisovým materiálem      	
		- protokol                           S 5
	archiválií do archivu                        	A
	funkce ředitele a vedoucích zaměstnanců               	A
	spisového materiálu do spisovny                   	S 5
	ostatní: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak        	S 5
Předávky služeb (v dopravě)                      		S 1
Předinventární soupisy                        		S 5
Předměty postupné spotřeby (PPS):                   	
	inventární karty (po vyřazení PPS)                  	S 5
	odpisy                                	S 5
	oprávky                               	S 3
	převody                               	S 3
	rejstříky                              	S 3
	seznamy, soupisy                           	S 3
Přednášky - týkající se organizace                  		A
Předpisy:                               	
	cenové:                               	
		vlastní                             A
		cizí                              S 3
	daňové, poplatků aj. operativní                   	S 5
	jakostní a materiálové normy vlastní (ukázky)            	A
	mzdové a platové vlastní                       	A
	návrhy, připomínky, výsledky, projednání a schválení předpisů    	
		a jejich změn (oprav)                      S 5
	výjimky ze zavedených předpisů (ze vzdělání)             	A
	organizační                             	A
	právní obecně závazné, rozhodnutí a příkazy nadřízených a ústředních 	
		orgánů týkající se organizace                  A
	výklad a vysvětlivky                         	S 10
	výtisky předpisů (kromě archivních) po skončení platnosti      	S 1
	zamítnutí žádosti o výjimku                     	S 3
Předpovědi: viz "Prognózy"                      	
Představenstvo a dozorčí rada:                    	
	dokumentace z jednání představenstva                 	A
	podnikatelské záměry, podnikatelský plán a jeho aktualizace     	A
	protokoly ze zasedání představenstva                 	A
	roční účetní závěrka a konsolidovaná roční účetní závěrka      	A
	výroční zpráva                            	A
	zápisy ze zasedání dozorčí rady                   	A
	zápisy z jednání orgánů představenstva (výkonného výboru,      	
		ředitelské porady aj.)                     A
	zápisy z jednání představenstva                   	A
	zprávy dozorčí rady                         	A
	zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku a další 	
		zprávy a písemnosti podléhající projednání představenstva      	
		a dozorčí rady                         A
	zveřejněné roční účetní závěrky v Obchodním věstníku         	A
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Předvahy účetní                            		S 10
Přehledy:                               	
	dílčí a krátkodobé                          	S 5
	o využití kapacity strojů a zařízení                 	S 5
	o závažných jevech podniku                      	A
	podklady k přehledům                         	S 5
	pracovní a provozní                         	S 5
	statistické - roční a delší                     	A
	viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti 	
Přejímací bilance (začleňovací) s přílohami              		A
Přejímací knihy, listy, protokoly a zápisy: viz tento rejstřík podle 	
		jednotlivých hesel a příslušné činnosti               	
Přejmenování organizací                        		A
Překlady a překladatelská služba                   		S 5
Přemístění pracovníků                         		S 3
Přeplatky pokladní                          		S 5
Přeprava: viz "Doprava"                        	
Přesčasy:                               	
	evidence přesčasových hodin                     	S 5
	opatření k omezení přesčasové práce                 	S 5
	příkazy k přesčasové práci                      	S 5
	rozbory čerpání přesčasů                       	S 5
Přestavba:                              	
	cenová: viz "Ceny"                          	
	mzdová: viz "Mzdy a platy"                      	
	stavební: viz "Hmotný investiční majetek"              	
Převodky: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak        		S 1
Převody:                               	
	majetkoprávní, správy a vlastnického práva (protokoly, dekrety,   	
		smlouvy, dohody, vyhlášky)                   A
	ostatní: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak        	S 5
Přídavky rodinné, věrnostní (veškeré písemnosti)           		S 5
Přídělové a odběrné listy                       		S 1
Příděly finanční: viz "Finance, financování" a "Fondy"        	
Přihlášky: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Příjemky (pokud nejsou účetními doklady)               		S 3
Přijímače rozhlasové a televizní (veškeré písemnosti)         		S 5
Přijímání zaměstnanců: viz "Zaměstnanecké záležitosti"        	
Příjmy: viz "Mzdy a platy"                      	
Příkazy:                               	
	ke služebním cestám a jiné operativní                	S 5
	nadřízených a ústředních orgánů týkající se organizace        	A
	pracovní a výrobní                          	S 1
	převodní                               	S 5
	soudní                                	A
	vedoucího organizace                         	A
Připojištění zaměstnanců (veškeré písemnosti)             		S 5
Připomínky a připomínkové řízení                   		S 5
Přírůstkové knihy spisoven                      		S 5
Přísně tajné písemnosti: viz "Utajované písemnosti"          	
Příspěvky:                              	
	členské, evidence                          	S 5
	diskusní                               	S 5
	viz též "Finance, financování" a "Účetnictví"            	
Přísunové plány dopravní                       		S 1
Přiznání k daním a dávkám                       		S 5
Psychologické výzkumy                         		A
Publikace:                              	
		vlastní                             A
	podkladové materiály, písemnosti redakčně provozní          	S 5
	posudky, schválení - ukázky                     	A
	rukopisy po vydání                          	S 3
	rukopisy nevydaných publikací                    	V 5
	ostatní                               	S 5
	viz též "Propagace, propagační materiály a dokumentace"       	
Půda (ochrana, využití, konfiskace, výměry, protokoly)        		A
Půjčky (veškeré písemnosti)                      		S 5
Puncování (veškeré písemnosti)                    		S 3