Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

S

Saldokonta                              		S 5
Sazebníky:                              	
	vlastní                               	A
	ostatní                               	S 5
Sběr odpadových surovin                        		S 3
Sběrné archy, listy                          		S 3
Sběrné účetní doklady, předpisy, výkazy                		S 5
Sborníky analytické a syntetické evidence (kromě hlavních knih)    		S 5
Sdělení interní                            		S 5
Sdělovací prostředky hromadné:                    	
	závažné informace a zprávy poskytované organizací          	A
Semináře: viz "Školení"                        	
Sestavy:                               	
	informační                              	S 5
	realizační závažných činností a jevů organizace           	
		za období roční a delší                     A
	statistické: viz "Statistiky"                    	
	účetní                                	S 5
	výkresů konstrukčních                        	A
	ostatní běžné pracovní a dílčí                    	S 5
Schémata:                               	
	organizační                             	A
	výrobků: viz "Výrobní dokumentace"                  	
Schůze: viz "Porady"                         	
Schvalovací protokoly: viz viz "Hmotný investiční majetek"      	
Silnice: viz "Doprava"                        	
Silniční daň: viz "Daně, dávky a poplatky"              	
Situační:                               	
	plány organizace                           	A
Sjezdy a kongresy:                          	
	projevy, usnesení, účasti, protokoly                 	A
Skartace:                               	
	povolení (protokoly) k vyřazení písemností včetně záznamů      	
		o likvidaci                           S 5
	seznamy a soupisy písemností                     	S 5
	schválení k vyřazení písemností jednotlivých útvarů         	S 5
	skartační předpisy vlastní nebo závazné pro organizaci        	
		(řády, plány, rejstříky apod.)                 A
Sklady a skladové hospodářství:                    	
	evidence materiálových zásob, skladů a prostor, inventurní      	
		písemnosti, karty, knihy, listy dodací, nákladní, přejímací,    	
		vážní a vydávací, návěští, převodky, účty (konta), žádanky,     	
		výdejky, výkazy                         S 5
	evidenční listy obalů                        	S 3
	expediční karty, knihy aj.                      	S 5
	inventarizace zásob: viz "Inventarizace"               	
	kapacity: viz "Hmotný investiční majetek"              	
	nadnormativní zásoby (veškeré písemnosti)              	S 5
	odběrní listy a poukazy                       	S 1
	osobní listy na výdej                        	S 1
	protokoly o vadách, poškození a zničení zásob            	S 5
	skladové:                              	
		řády - ukázky                          A
		výkazy                             S 5
Skripta učební vlastních školních a vzdělávacích           	
		zařízení - ukázky                        A
Skrývka:                               	
	hospodářství skrývkové                        	V 5
	kubatury skrývek                           	V 5
Služba: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Služební cesty: viz "Cesty služební"                 	
Služební smlouvy: viz "Zaměstnanecké záležitosti"           	
Směnky vydané a došlé                         		S 10
Směnové:                               	
	knihy                                	S 5
	lístky                                	S 1
	plány                                	S 1
Směrnice:                               	
	běžné pracovní a provozní                      	S 5
	podnikové (příkazy ředitele a další řídící akty)           	A
	pro sestavování plánu                        	S 5
	pro tvorbu, sledování, vyhodnocení THN a THU             	S 5
	vedoucího organizace                         	A
Smíry, smírčí řízení: viz "Právní záležitosti"            	
Smlouvy (dohody, úmluvy):                       	
	příprava smluv (podklady, orientační plány, návrhy, varianty,    	
		připomínky, předkládání návrhů, přijetí, uzavření)       S 5
	registrace, evidence, publikování smluvních dokumentů        	A
	smluvní dokumenty (dohody, smlouvy, úmluvy, ujednání):        	
		administrativní: viz "Dohody"                    	
		autorské (ukázky)                        A
		delimitační: viz "Delimitace"                    	
		dopravní: viz "Doprava"                       	
		družební                            A
		hospodářské                           S 5
		investiční: viz "Hmotný investiční majetek"             	
		kartelové (syndikátní)                     A
		kolektivní                           A
		kooperační závažné                       A
		leasingové                           V 5
		licenční: viz "Licence"                       	
		majetkoprávní a takové, které jsou základem pro zápisy       	
		  do veřejných knih a rejstříků                A
		manažerské                           S 20
		mezinárodní                           A
		nájemní a pachtovní                       S 5
		obchodní: viz "Obchodní činnost"                  	
		o dílo                             S 5
		o dočasném užívání národního majetku (ukázky)          A
		o dodávkách výrobků                       S 5
		o hmotné odpovědnosti                      S 5
		o odborné pomoci                        S 5
		o provedení práce a pracovní činnosti              S 5
		o převodu správy majetku a vlastnického práva k budovám       	
		  a pozemkům                         A
		o půjčkách zaměstnanců z FKSP, sociálního fondu a výpomoci     	
		  organizací                         S 10
		o sdružení prostředků                      A
		o služebnostech                         A
		o spolupráci při družstevně stabilizační výstavbě bytů     A
		o stabilizačních příspěvcích na bytovou výstavbu        S 10
		o účasti a financování                     A
		o uskladnění                          S 5
		o vědeckotechnických pracích, využívání výsledků vědecko-      	
		  technických prací                      A
		o vedlejším pracovním poměru                  S 5
	smluvní dokumenty:                          	
		o využívání průmyslových práv                  A
		o závodním stravování (ukázky)                 A
		pojistné (ukázky)                        A
		pracovní a služební: viz "Zaměstnanecké záležitosti"        	
		přepravní a přepravovací                    S 5
		soutěžní (ukázky)                        A
		společenské                           A
		trhové směnné                          A
		úvěrové (od data úplného splacení)               S 5
		vlečkové dlouhodobé                       S 15
		v rámci ČIS s účastí organizace                 A
		zaměstnanecké: viz "Zaměstnanecké záležitosti"           	
		zasilatelské                          S 5
		změny, úpravy, doplňky, realizace, plnění, kontrola plnění:     	
		  podle charakteru smlouvy                    	
		ostatní: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak     S 5
Smrtelné úrazy: viz "Úrazy"                      	
Snímky časoměřičské                          		S 5
Sociální péče: viz "Péče o pracující"                 	
Sociologické výzkumy                         		A
Sortimentní plány, výkazy                       		S 2
Soubory dat: viz "Statistiky"                     	
Součtové štítky                            		S 5
Soudní:                                	
	rozsudky a rozhodnutí týkající se organizace a zaměstnanců      	
		- mimořádné, závažné                      A
Soudobá dokumentace (vlastní sbírky)                 		A
Soupisy: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Soupisnice mzdové                           		S 5
Souřadnice:                              	
	seznamy u hlubinných dolů                      	A
	seznamy u povrchových dolů                      	S 5
Soustrasti: viz "Kondolence"                     	
Soutěžení:                              	
	propagační materiály (ukázky)                    	A
	vyhodnocení soutěží (hlášení, přehledy, výkazy, zprávy)       	
		za období roční a delší                     A
	vyznamenání a výsledky: viz "Vyznamenání"              	
	ostatní písemnosti                          	S 5
Spadová prašnost - komplexní přehledy a rozbory            		A
Spisová služba:                            	
	archivní prevence (zásadní opatření)                 	A
	bezpečnost a protipožární ochrana spisoven a příručních registratur 	S 5
	indexy, rejstříky a jiné evidenční pomůcky, pokud zachycují     	
		pohyb spisů až po uložení                    A
	knihy došlé a odeslané pošty                     	S 5
	knihy přírůstků archivů                       	A
	knihy spisové evidence po vyřazení písemností            	S 5
	orientační a evidenční pomůcky (lokace, rejstříky, katalogy)     	
		po vyřazení písemností ze spisovny               S 3
	plány činnosti za období roční a delší                	A
	protokoly utajovaných písemností                   	S 10
	prověrky a namátkové kontroly dodržování spisového plánu a řádů   	S 5
	předávací seznamy spisů do spisoven po vyřazení spisů        	S 5
	předpisy, směrnice (řády, plány) spisové, skartační vlastní     	
		nebo cizí závazné pro organizaci                A
		skartační návrhy, seznamy                    S 10
		soupis došlých doporučených zásilek               S 1
	technická spisovna: viz "Hmotný investiční majetek"         	
	výkazy, zprávy o činnosti za období roční a delší          	A
	výpůjční knihy a lístky                       	S 1
	viz též "Pošta", "Skartace" a "Utajované písemnosti"         	
Splátky                                		S 3
Spoje a spojová služba:                        	
	opravy a údržby                           	S 5
	provoz dálnopisu a telef. zařízení                  	S 3
	viz též "Doprava" a "Pošta"                     	
Spojovací účty a knihy                        		S 5
Společenské akce:                           	
	základní dokumentace (včetně fono a foto) o společensky význam-   	
		ných politických a kulturních akcích pořádaných organizací   A
Společenské organizace (ustavené v organizaci):            	
	plány práce, zápisy o schůzích a konferencích, rezoluce,       	
		zprávy a hlášení za období roční a delší            A
Společnosti s ručením omezeným:                    	
	založení společnosti:                        	
		společenská smlouva nebo zakladatelská listina         A
		výpisy z podnikového rejstříku                 A
		živnostenský list nebo koncesní listina             A
	likvidace společnosti:                        	
		písemnosti o příčinách a průběhu likvidace včetně          	
		  podílu společníků na likvidačním zůstatku          A
	organizační řídící normy:                      	
		stanovy a jejich změny                     A
		organizační řády a schémata                   A
	valné hromady:                            	
		zápisy z valných hromad s přílohami               A
		rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu            A
	jednatelé a dozorčí rada:                      	
		rozhodnutí jednatelů                      A
		zápisy z jednání jednatelů                   A
		seznam společníků včetně vkladů peněžitých i nepeněžitých    A
		zápisy z jednání dozorčí rady, zprávy dozorčí rady       A
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Spolupráce: viz "Vědeckotechnická spolupráce"             	
Sportovní:                              	
	akce: viz "Akce"                           	
	organizace: viz "Společenské organizace"               	
Spory: viz "Právní záležitosti"                    	
Spoření podnikové (veškeré písemnosti)                		S 3
Spořitelny: viz "Peněžní ústavy"                   	
Správa:                                	
	budov: viz "Hospodářská správa" a "Hmotný investiční majetek"    	
	majetku: viz "Majetkoprávní záležitosti" a "Právní záležitosti"   	
Správní poplatky: viz "Poplatky"                   	
Správní rady a výbory:                        	
	zápisy o schůzích                          	A
Správní řízení                            		S 5
Srážky z mezd a platů: viz "Mzdy a platy"               	
Srovnávací studie: viz "Hmotný investiční majetek" a "Rozbory"    	
Stabilizace zaměstnanců                        		S 5
Stabilizační:                             	
	bilance s přílohami a průvodními materiály              	A
Standardy: viz "Normy"                        	
Statistiky:                              	
	analýzy plnění sledovaných úkolů včetně návrhů na odstranění     	
		nedostatků                           A
	časové řady ukazatelů                        	A
	evidence došlých statistických materiálů               	S 5
	jednorázová statistická šetření                   	S 5
	podkladové soubory informací pro statistiku             	S 5
	reglety (statistické přehledy strojně početních stanic):       	
		za období roční a delší                     S 5
		za období kratší                        S 1
	ročenka vlastní                           	A
	sociálně ekonomické informace a informační soubory          	S 5
	statistické průzkumy a zjišťování závažných jevů a činností     	
		v organizaci                          A
	statistické publikace vlastní                    	A
	státní statistické výkazy s komentáři:                	
		za období roční a delší                     A
		za období kratší                        S 5
	sumáře statistických hlášení a výkazů vlastní:            	
		za období roční a delší                     A
	tabulky a grafy analyticko statistické:               	
		za období roční a delší                     A
	výkazy účetní: viz "Účetnictví"                   	
Státní:                                	
	banka: viz "Banka" a "Peněžní ústavy"                	
	katalog prací                            	S 5
	plány: viz "Plánování"                        	
	podniky: viz "Národní podniky"                    	
	programy vědeckotechnického rozvoje: viz "Technický rozvoj"     	
	rozpočet: viz "Finance, financování" a "Rozpočty"          	
Státní, služební, hospodářské tajemství:               	
	viz "Utajované písemnosti"                      	
Statuty vlastní                            		A
Stavby: viz "Hmotný investiční majetek"                	
Stávky - všechen závažný materiál                   		A
Stavy zaměstnanců organizace:                     	
	rozbory roční a delší                        	A
Stavy zásob: viz "Sklady a skladové hospodářství"           	
Stáže (studijní pobyty): viz "Cesty služební" a "Vědeckotechnická   	
		spolupráce"                             	
Stenogramy převedené do strojopisu                  		S 1
Stipendia studijní:                          	
	přehledy poskytování                         	S 5
	výběr uchazečů                            	S 5
	žádosti, povolení a výkazy aj.                    	S 5
	viz též "Cesty služební" a "Vědeckotechnická spolupráce"       	
Stížnosti zaměstnanců: viz "Kontrola"                 	
Stočné a vodné (vyúčtování)                      		S 5
Stojné:                                	
	vyúčtování                              	S 5
	záznamy a výkazy                           	S 1
Stravování: viz "Závodní jídelny"                   	
Stráž závodní: viz "Ochrana organizace"                	
Stroje a strojní zařízení:                      	
	bilance strojů a zařízení                      	S 5
	dispozice se stroji a zařízeními                   	S 5
	doklady o nákupu, přejímce a vyřazení velkých investičních celků   	A
	dovoz strojů a zařízení, uvádění do provozu, sledování, kontrola   	S 5
	evidenční listy a karty strojů po vyřazení              	S 3
	generální opravy (veškeré písemnosti)                	S 5
	hlášení o uvolnění strojů a jejich seznamy              	S 3
	knihy instalovaných strojů                      	S 3
	odběrní listy s poukazy                       	S 1
	pasporty strojů po vyřazení                     	S 5
	písemnosti o údržbě: viz "Údržba"                  	
	plány rozmístění za celou organizaci                 	S 5
	protokoly o vybavení zemních strojů                 	S 5
	přehledy o využití kapacity strojů a zařízení            	S 5
	přemisťování, převodky, žádanky                   	S 1
	racionalizační opatření v konstrukci strojů             	S 5
	repase strojů a zařízení                       	S 5
	revize a prohlídky strojů a zařízení                 	S 5
	soupisky strojů                           	S 3
	strojní inspekce                           	S 5
	výkresy a fotografie (vlastní)                    	A
	ostatní                               	S 3
Strojové zpracování účetních informací a údajů            		S 5
	viz též "Výpočetní technika"                     	
Střežení odsouzených                         		S 5
Studie:                                	
	analytické - organizace jako celku                  	A
	časoměřičské                             	S 5
	oborové                               	A
	rozvojové                              	A
	srovnávací                              	A
	technicko ekonomické                         	A
	výhledové a vývojové                         	A
	výzkumné: viz "Vědeckovýzkumná základna"               	
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Studijní cesty a pobyty: viz "Cesty služební"             	
Studium při zaměstnání: viz "Školení"                 	
Stvrzenky: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak       		S 5
Styk platební                             		S 5
Sumáře statických hlášení a výkazů: viz "Statistiky"         	
Suroviny (veškeré písemnosti)                     		S 3
Světlotisk: viz "Rozmnožování"                    	
Sympozia:                               	
	zápisy z jednání s přílohami pořádaných organizací          	
		nebo s její významnou účastí                  A
	ostatní                               	S 5
	viz též "Konference"                         	
Syndikáty (kartely) - smlouvy                     		A
Syntetická evidence: viz "Účetní evidence" a "Účetnictví"       	
Systematizace (veškeré písemnosti)                  		S 5