Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

D

Dálnopisy a telegramy:                        	
	evidence                               	S 3
	žádanky, převody, průklepy, sdělení                 	S 1
	viz též "Pošta" a "Spoje a spojová služba"              	
Daně, dávky a poplatky:                        	
	daňová přestavba                           	A
	daňová přiznání řádná, dodatečná a opravná:             	
		k dani z přidané hodnoty                    S 10
		k dani z příjmů fyzických osob                 S 10
		k dani z příjmů právnických osob                S 10
		k dani darovací                         S 10
		  darovací smlouvy                       A
	k silniční dani                           	S 10
	k dani z nemovitostí (včetně dílčí)                 	S 10
	k dani z převodu nemovitostí                     	S 10
		  znalecký posudek                       S 10
		  kupní smlouva                        A
		   výpis z katastru nemovitostí               A
		k dani dědické                         S 10
		ke spotřební dani                        S 10
	daňové prohlášení                          	S 10
	domovní                               	S 10
	důchodové                              	S 5
	korespondence s ministertsvem financí ČR a finančními úřady:     	
		oznámení                            S 10
		platební výměr                         S 10
		rozhodnutí                           S 10
		výzva                              S 10
	motorových vozidel                          	S 10
	osvědčení o registraci k daním                    	S 10
	oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou        	S 10
	počítačové sestavy k DPH:                      	
		daňové hlášení DPH                       S 10
		  daňové odpisy                        S 10
		  účetní odpisy                        S 10
		opravné položky k pohledávkám                  S 10
		součinnost třetích osob                     S 10
	z přidané hodnoty:                          	
		daňový dobropis                         S 10
		daňový doklad                          S 10
		došlé faktury za materiál                    S 10
		došlé faktury za služby                     S 10
		došlé faktury investiční                    S 10
		jednotná celní deklarace k vydané faktuře            S 10
		jednotná celní deklarace k došlé faktuře            S 10
		opravný daňový doklad (vydaný, došlý)              S 10
		smlouvy, týkající se uskutečnění zdanitelného plnění        	
		vydané faktury                         S 10
		vydané zahraniční faktury                    S 10
		doklady OFP (ostatní finanční platby, bankovní převody,       	
		  splátky úvěrů), platby daní apod.              S 10
		doklady FOP (finanční operace),                 
		  účtování kurzových rozdílů, úroků z úvěrů apod.       S 10
		došlé penalizační faktury                    S 10
		došlé zálohové faktury                     S 10
		příkazy k úhradě                        S 10
		směnky vydané a došlé                      S 10
		smlouvy                             S 10
		účetní doklady                         S 10
		vydané penalizační faktury                   S 10
		vydané vnitropodnikové faktury                 S 10
		vydané zálohové faktury                     S 10
	revizní řízení, trestní řízení apod.                 			
		v závažných záležitostech                    A
	silniční:                              	
		cestovní příkaz                         S 10
		kopie technického průkazu                    S 10
		záznam o použití vlastního osobního automobilu         S 10
	zemědělské                              	S 5
	ze mzdy                               	S 10
	z literární a umělecké činnosti                   	S 5
	z obratu                               	S 10
	z příjmu obyvatelstva                        	S 5
	daňové doplňky, odvody, odvolání, platební příkazy, pokyny,     	
		předpisy, přiznání, slevy, úlevy, výjimky, výkazy, výměry a změnyS 5
	výkazy                                	S 5
	vyúčtování daní z příjmů vybíraných sražkou             	S 10
	ostatní                               	S 5
	viz též "Poplatky"                          	
Dárkové předměty (veškeré písemnosti)                 		S 5
Dary                                 		S 5
Dekrety:                               	
	o jmenování, pověření a odvolání vedoucích pracovníků        	A
	o zřízení, delimitaci, sloučení, rozdělení, zrušení a likvidaci   	
		podniku, společnosti apod.                   A
	mimo jmenovacích viz pod jednotlivými hesly a příslušnou       	
		činností v tomto rejstříku                     	
Delegace: viz "Návštěvy a delegace"                  	
Delimitace:                              	
	bilance a průvodní materiály                     	A
	dekrety, dohody, rozhodnutí, výměry, úmluvy             	A
	protokoly k delimitaci podniku                    	A
	výrobních programů                          	A
Demolice:                               	
	dodací listy na demolice                       	S 5
	projekty na demolice                         	V 10
	předávací protokoly demolicí                     	A
	rozpočty na demolice                         	S 5
Deníky:                                	
	dispečera                              	S 2
	dolový deník                             	A
	došlých faktur                            	S 10
	oprav položek                            	S 1
	podezřelých účtů                           	S 1
	preventivní technické údržby TTP                   	S 5
	převedení údajů (posting)                      	S 1
	řízení výkazů                            	S 5
	směnárenské                             	S 5
	stavební deník                            	S 10
	syntetické a analytické evidence                   	S 5
	účetní, pokladní, příjmové transakční apod.             	S 10
	úprav změn na kontu za účelem opravy - adjustace kódů        	S 1
	výjimek na účtech                          	S 1
	výjimek při převedení údajů (posting) výjimek transakcí       	S 1
	zlepšovacích návrhů                         	S 10
	zvláštních instrukcí                         	S 1
Denní:                                	
	a dekádní devizová pozice                      	S 5
	hlášení obratu vozu                         	S 5
	požadavky vozu                            	S 1
	sestava syntetické evidence                     	S 1
	souhrnná předvaha                          	S 1
	souhrnný výpis (statement) příjmů, stavů               	S 5
	výpis (statement) příjmů                       	S 1
	výpisy ostatních položek rozvah a podrozvah účtů           	S 5
	výpisy položek dlouhodobých pokladních, valutových a ostatních    	
		schodků                             S 5
	výpisy položek za dlouhodobé půjčky                 	S 5
	výpisy položek, účtové listy analytické evidence týkající se ostatních	
		analytických rozvahových i podrozvahových účtů         S 5
	výpisy z účtů od tuzemských peněžních ústavů, včetně účtů      	
		depozitních                           S 5
Depozita, kauce (veškeré písemnosti)                 		S 5
Depozitní certifikáty                         		A
Desky gramofonové a zvukové záznamy:                 	
	ediční plány                             	A
	křestní listy gramofonových desek                  	A
	matriční čísla vydávaných desek                   	A
	nahrávací plány a protokoly                     	A
	přepisy a přepisová depozita                     	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
	viz též "Gramofonové desky a zvukové záznamy"            	
Devizové hospodářství:                        	
	aukce (průvodní dokumentace)                     	S 5
	devizové krytí mezinárodních styků                  	S 5
	devizové pohledávky a závazky v poměru k zahraničí          	S 5
	devizové pozice měsíční                       	S 5
	devizové prostředky na dovoz strojů a zařízení            	S 5
	devizový plán a jeho podklady                    	S 5
	inventury devizových prostředků                   	S 10
	kursové tabulky, přepočtové poměry deviz a bankovek ČNB       	S 3
	plnění devizového plánu (přílohy, rozbory)              	S 5
	přihlášky                              	S 5
	trestně právní posudky devizového charakteru             	S 5
	trh (mezibankovní účtování)                     	S 2
	úvěry                                	S 5
	všeobecná devizová povolení                     	S 5
	ostatní písemnosti                          	S 3
	viz též "Dovoz" a "Finance a financování"              	

Dějiny podniků a závodů:                       	
	kroniky, význačné události, jubilea, články a pojednání, zápisy   	
		s pamětníky, vzpomínky                     A
Diagramy:                               	
	závažných jevů a činnosti organizace za období kratší než roční   	S 5
		za období roční a delší                     A
Diář dotazů a žádostí o úvěr                     		S 5
Díla literární a vědecká vlastní:                   	
	jeden výtisk                             	A
	oponentní a recenzní posudky                     	A
	rukopisy autorů (i nezveřejněné)                   	A
	zápisy a protokoly z oponentních komisí               	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Dílčí:                                	
	evidence, inventarizace, hospodářské smlouvy, kalkulace, návrhy,   	
		opatření, plány, podmínky, pokyny, prognózy, programy, předpisy,  	
		příprava, rozbory, rozpisy, rozpočty, spolupráce, stanoviska,    	
		úpravy, výkazy, výpisy, zkoumání apod.             S 5
Dílny (i vývojové):                          	
	laboratoře a zkušebny - provozní záležitosti             	S 5
Díly náhradní: viz "Materiálně technické zásobování"         	
Diplomy:                               	
	udělené podniku, společnosti a kolektivu zaměstnanců         	A
	viz též "Vyznamenání"                        	
Disciplinární řízení:                         	
	v závažných případech                        	 A
	viz též "Kárná opatření"                       	
Dislokace:                              	
	rozhodnutí, protokoly a výměry dislokačních komisí týkající se    	
		organizace jako celku                      A
	dílčí písemnosti                           	S 5
Dispečerská služba:                          	
	denní hlášení, grafikony, karty                   	S 1
	dispečerské porady                          	S 5
	dispečerský deník                          	S 2
	pracovní řády výrobního dispečinku                  	S 5
	ostatní                               	S 5
	viz též "Doprava"                          	
Dispozice                               		S 5
Dlužníci:                               	
	upomínky                               	S 3
	žaloby, rozsudky, arbitrážní nálezy a rozhodnutí,          	
	pohledávky, uznání, dlužní úpisy, exekuce              	S 5
	viz též "Právní záležitosti"                     	
Dny družby:                              	
	zprávy o významných akcích v zahraničí a tuzemsku          	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Dobropisy (účetní doklady):                      	
	daňové                                	S 10
	odpisy, odvody do státního rozpočtu                 	S 5
Dobrovolné a společenské organizace: viz "Společenské organizace"   	

Dobývací prostory (rozhodnutí ministerstva)              		A
Dodací a přejímací listy                       		S 5
Dodavatelé:                              	
		adresáře a seznamy dodavatelů                  S 5
Dodavatelské smlouvy                         		S 5
Dodavatelsko odběratelské vztahy: viz "Obchodní činnost"       	
Dohody:                                	
	administrativní o převodu správy majetku a vlastnického práva    	
		k pozemkům, budovám a významným investicím           A
	o odběrech povrchové vody se správcem toku (točný plán)       	S 5
	o provedené práci a pracovní činnosti                	S 5
	o spolupráci s jinými institucemi                  	V 5
	o užívání nebytových prostor                     	V 5
	se studujícími při zaměstnání                    	S 5
	v rámci mezinárodní spolupráce s účastí organizace          	A
	ostatní                               	S 5
	viz též "Delimitace", "Mezinárodní smlouvy"a "Smlouvy"        	
Docházka: viz "Absence"                        	
Dokumentace:                             	
	důlně měřičská                            	A
	geodetická a kartografická                      	A
	právních aktů a jiných aktů řízení                  	A
	soukromoprávní povahy (smlouvy, rozhodnutí soudu aj.)        	A
	vynálezů                               	A
	zlepšovacích návrhů: viz "Zlepšovací návrhy"             	
	ostatní viz pod jednotlivými hesly a příslušnou činností v tomto   	
		rejstříku                              	
Dokumentace staveb: viz "Hmotný investiční majetek"          	

Dokumentace výrobně konstrukční: viz "Výroba"             	
		a "Výrobní dokumentace"                 	      	
Domovní knihy                             		S 3
Domovní listy                             		S 5
Domovy (učňovské, pracujících aj.): viz "Internáty"          	
Domy kultury: viz "Kluby závodní"                   	
Doplňkové půjčky (veškeré písemnosti)                 		S 3
Doporučené zásilky (podací a doručovací knížky)            		S 3
Doprava:                               	
	časový rozpis oprav dopravních zařízení               	S 5
	deník dispečera                           	S 5
	denní hlášení obratu vozů                      	S 5
	denní požadavky vozů                         	S 1
	denní záznamy výkonu vozidel                     	S 3
	dopravní a jízdní řády:                       	
		vlastní (ukázky)                        A
		cizí                              S 1
	dopravní a návštěvní záznamníky                   	S 3
	dopravní deník                            	S 3
	dopravní tarify, sazebníky (ukázky)                 	A
	evidence:                              	
		bloků a nálepek                         S 5
		cisteren, motorových vozidel, železničních vozů         S 5
		CCS karet                            S 3
		návěstí                             S 3
			odjezdů a příjezdů                   S 1
			operativně technická (listy vlečkové, vyrovnávkové seznamy     	
			  - kopie, drážní sestavy o pohybu vagónů, vlastní sestavy    	
			  o pohybu železničních vozů na vlečkách)       S 5
			plomb                          S 1
			pneumatik                        S 1
			vah                           S 1
	jízdní příkazy                            	S 3
	kartotéky vozidel a dopravních zařízení               	S 5
	kmenové knihy vozů                          	S 5
	knihy dovozného                           	S 5
	kontroly dopravního provozu                     	S 5
	kontovací listy dovozného                      	S 5
	listy odevzdávkové, dodací, ložní, nákladní, návratkové, spěšninové, 	
		zasílací                            S 5
	nezpůsobilost k jízdě (hlášení)                   	S 1
	pásová doprava                            	S 5
	plán nároků na železniční a závodní dopravu             	S 5
	plány opravy vozidel                         	S 3
	plány (výkresy) závodové dopravy a vleček              	A
	podklady pro vyúčtování dopravních výkonů              	S 3
	pojištění - reklamace                        	S 1
	pojištění vozidel                          	S 5
	pojištění zákonné odpovědnosti na rok                	S 1
	pokyny pro řízení bezpečnosti ve vnitropodnikové dopravě       	S 5
	průvodní listy                            	S 3
	přepravné na závodní dráze                      	S 3
	příjem zboží (přejímací zápisy)                   	S 5
	příkazy k jízdě                           	S 3
	přísunový plán                            	S 1
	sestavy výkonů vozidel                        	S 1
	silniční daň (ve vztahu k DPH):                   	
		cestovní příkaz                         S 10
		kopie technického průkazu                    S 10
		záznam o použití vlastního osobního automobilu         S 10
	situační náčrtky kolejí                       	S 5
	směnové výkazy                            	S 3
	smlouvy dopravní, přepravní, nákladní                	S 5
	souhrn dovozného a vlečného - primanota               	S 5
	souhrn výkonů závodní dopravy - statistika              	V 5
	studie rozvoje dopravních kapacit                  	V 5
	tachografy                              	S 3
	technické prohlídky vozidel                     	S 5
	technický rozvoj, nová technika                   	S 3
	testy řidičů                             	S 5
	úvěry dovozného                           	S 5
	výdejky                               	S 5
	výkazy jízd                             	S 3
	výkonnostní listy                          	S 1
	základní evidenční pomůcky                      	S 5
	zasílací listy                            	S 3
	záznamy jednorázových provozních jevů                	S 1
	záznamy s funkcí účetních dokladů                  	S 5
	žádanky o přepravu                          	S 1
	ostatní                               	S 3
Dopravní nehody:                           	
	hlášení, protokoly a dokumentace nehod a škod velkého rozsahu    	A
	statistické přehledy, výkazy nehod a škod za období roční a delší  	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Dopravní úvěry:                            	
	knihy                                	S 5
	ostatní                               	S 3
Dorost:                                	
	statistiky a jiné závažné písemnosti                 	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
	viz též "Školení"                          	
Doručovací a podací knížky                      		S 3
Doškolování: viz "Školení"                      	

Dotace investiční a účelové                      		A
		viz též "Finance, financování"                   	
Dotazníky: viz "Kádry, kádrové záležitosti", "Zaměstnanecké záležitosti"	
Dotazy běžné                             		S 3
Dovolená (veškeré písemnosti)                     		S 1
Dovoz:                                	
	běžný styk s podniky zahraničního obchodu              	S 5
	devizová regulace, limity a plány - směrnice a zásadní písemnosti  	
		(ukázky)                            A
	investičních celků                          	A
	limitní listy                            	S 5
	limity dovozu (základní písemnosti)                 	A
	ohlášky dovozu                            	S 3
	plány devizových prostředků                     	S 5
	poptávky a nabídky, požadavky, návrhy, objednávky, zakázky,     	
		operativa, cenová jednání, úvěry                S 5
	stavebních kapacit                          	A
	strojů, přístrojů a zařízení                     	S 5
	vývoj dovozu, realizační sestavy, přehledy a rozbory, výkazy,    	
		zprávy a statistiky: za období kratší než roční         S 5
		za období roční a delší                     A
	ostatní viz též "Obchodní činnost"                  	
Dovozné:                               	
	knihy                                	S 5
	porovnání dovozného a ostatní                    	S 1
Dozimetrie: vyhodnocení dozimetrických měření, metody         		V 5
Dozorčí rada: viz "Představenstvo a dozorčí rada"           	
Dráhy: viz "Doprava"                         	

Drobné a krátkodobé předměty (DKP):                  	
	viz "Předměty postupné spotřeby"                   	
Druhopisy:                              	
	u plánů, map a výkresů, pokud nahrazují originály          	A
	ostatní písemnosti                          	S 1
Družba:                                	
	smlouvy družební, zprávy o průběhu a výsledcích družebních styků   	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Družstva:                               	
	protokoly a zápisy schůzí představenstva               	A
	protokoly a zápisy valných hromad a členských schůzí         	A
	seznamy členů                            	A
	smlouvy                               	A
	stanovy                               	A
	výroční zprávy a bilance                       	A
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Duplicitní písemnosti: viz "Druhopisy"                	
Důchodové zabezpečení:                        	
	pojištění v organizaci (fond, ústavy, zařízení po likvidaci - stanovy,	
		smlouvy, směrnice, seznamy evidence aj.)            A
	ostatní běžná agenda důchodová a pojišťovací             	S 5
Důchody:                               	
	osobní                                	S 5
	z prostředků organizace - smlouvy, evidence (ukázky)         	A
	ostatní                               	S 5
Důlní mapy: viz "Mapy, plány a výkresy"                	
Důtky: viz "Kárná opatření"