Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

G

Gantogramy                              		S 3
Garancie (záruky): viz "Záruky"                    	
Garanční hodnoty a ukazatelé                     		S 5
Garáže: viz "Hmotný investiční majetek"                	
Generální inventarizace: viz "Inventarizace"             	
Generální opravy (veškeré písemnosti)                 		S 5
Generely:                               	
	hlavní výkresy a důvodové zprávy                   	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Geologickovýzkumné a průzkumové práce:                	
	dokumentace vrtných prací                      	A
	evidence projektové dokumentace geologických prací          	A
	koncepce, výhledové plány střednědobé a prováděcí plány       	
		geologického průzkumu a výzkumu                 A
	obecně závazné předpisy, směrnice a metodické pokyny k prová-    	
		dění geologických prací u jejich vydavatele           A
	opatření k určení úkolů geologického průzkumu            	A
	plány rozvoje vědy a techniky v oboru geologie, geofyziky,      	
		geochemie                            A
	protokoly a zápisy z kontrol                     	S 10
	výpočty zásob nerostných surovin                   	A
	zápisy a zprávy o vyhodnocení přejímek včetně opatření        	
		k odstranění závad                       A
	závěrečné geologické výzkumné zprávy                 	A
	zprávy o konečném převzetí provedených prací pro finanční      	
		vypořádání                           A
Geometrické plány:                          	
	originály                              	A
	kopie                                	S 3
Geotechnický výzkum, geotechnika                   		A
Gesce nákupního programu                       		S 5
Grafikony denní                            		S 1
	ostatní                               	S 5
Gramofonové desky a zvukové záznamy:                 	
	pořízené jako dokumentace o činnosti organizace a životě       	
		jejích zaměstnanců                       A
	viz rovněž "Desky gramofonové a zvukové záznamy"           	
Gratulace:                              	
	závažného významu                          	A
Gremiální:                              	
	zápisy schůzí vyšších organizačních útvarů              	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
	viz též "Porady"