Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

M

Magnetické disky, diskety, kazety, pásky:               	
	viz příslušná hesla podle povahy a obsahu informace         	
Magnetofonové záznamy:                        	
	pořízené jako dokumentace o činnosti organizace a životě       	
		jeho zaměstnanců                        A
Majetkoprávní záležitosti :                      	
	leasing                               	S 5
	smlouvy, delimitační výměry, dohody o převodu správy majetku     	
		a vlastnického práva, nákup, prodej a vyřazení budov, staveb,    	
		pozemků a velkých investic                   A
	soupisy stavu a odpisy hmotného majetku               	S 10
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
	viz též "Právní záležitosti"                     	
Majetkové:                              	
	dávky: viz "Daně, dávky a poplatky"                 	
	podstaty (stanovení, změny, soupisy apod.)              	A
	účasti v zahraničí                          	A
Makety ceníků                             		S 5
Makulatura v řádném skartačním řízení                 		S
Manka (veškeré písemnosti)                      		S 5
Mapy, plány a výkresy:                        	
	důlní:                                	
		dřívější důlní činnost                     A
		důlní základní                         A
		kubaturní                            S 5
		povrchu                             A
	evidence                               	A
	katastrální, situační, zastavovací aj. pozemků a objektů       	A
	kopie map a plánů (nenahrazují-li originál)             	S 5
	tras převozu hodnot                         	V 5
Marketing (veškeré písemnosti)                    		S 5
Materiálně technické zásobování:                   	
	dlouhodobé a střednědobé plány                    	S 5
	evidenční kartotéky zásobování                    	S 5
	evidenční listy obalů a materiálových fondů             	S 3
	hospodářské smlouvy, nabídky, poptávky, přijetí objednávek      	S 5
	metodické pokyny                           	S 5
	nákladní a dodací listy                       	S 5
	plány MTZ                              	S 5
	nákup                                	S 3
	normativy zásob (stanovení, změny)                  	S 5
	objednací knihy a záznamy objednávek                 	S 3
	protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob            	S 5
	protokoly o vadách, reklamaci a penalizaci              	S 5
	prováděcí plány, rozpis ročního plánu, návrhy změn          	S 5
	předpisy materiálně zásobovací                    	S 5
	seznamy a ceníky                           	S 3
	situační zprávy o nákupních možnostech, průzkumu trhu        	S 5
	směrnice                               	S 5
	ostatní                               	S 5
	viz též "Zásoby, zásobování"                     	
Materiálové:                             	
	bilance - zásobování                         	S 5
	karty a listy                            	S 3
	předpisy (normy)                           	S 5
	zabezpečení výroby                          	S 5
Mateřská dovolená                           		S 5
Matriky:                               		
	podpisových vzorů                          	S 5
	pořadových čísel majitelů účtů                    	S 5
Mateřský příspěvek                          		S 5
Matriční karty (neplatné otisky)                   		S 5
Medaile: viz "Vyznamenání"                      	
Mechanizace:                             	
	výhledové plány a studie - zavádění                 	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Měna (peníze, pamětní mince, tisk, ražba)               		A
Měrné lístky                             		S 3
Měřicí archy                             		S 1
Měřicí přístroje (evidence, údržba)                  		S 3
Metalografické zkoušky (záznamy)                   		S 5
Metalurgie:                              	
	detailní technologické předpisy                   	S 3
	mezizávodní dodávky                         	S 5
	pracovní návody a postupy, výsledky chemických rozborů a zkoušek   	S 5
	provozní zápisy o skutečném průběhu výroby              	S 5
	technické podmínky pro výrobu a přejímání              	S 5
	technologické předpisy a postupy                   	S 5
	ostatní                               	S 5
Metodika, metodické pokyny a instrukce                		S 5
Metody pracovní                            		S 5
Metrologie:                              	
	metrologické řády vlastní                      	A
	organizace a řízení měrové služby                  	A
	soupisy podnikových etalonů a vybavení provozních měřidel      	S 5
Meziknihovní výpůjční služba (i v rámci mezinárodní knihové služby)  		S 5
Mezinárodní:                             	
	dohody: viz "Dohody"                         	
	investiční banka:                          	
		běžný styk                           S 5
		poskytování úvěrů                        S 10
	kongresy, konference, sjezdy:                    	
		dokumenty, materiály, protokoly, zápisy o průběhu        A
	organizace:                             	
		členství a styky                        A
		sympozií a kongresů                       S 5
		vysílání delegátů                        S 5
	smlouvy                               	A
	spolupráce:                             	
		v závažných případech                      A
		ostatní písemnosti                       S 5
		viz též "Kooperace"                         	
Měření faktorů pracovního prostředí                  		S 5
Měření fyzické zátěže                         		S 5
Mimořádná opatření a spotřeba                     		S 5
Ministerstva:                             	
	písemnosti závažného významu ze styku s ústředními orgány      	A
Míry dolové - propůjčování                      		A
Modely:                                	
	ukázky                                	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Modernizace:                             	
	závažné písemnosti k modernizaci organizace a jejích agend,     	
		činností a zařízení                       A
Monopoly a trusty:                          	
	smlouvy, ujednání                          	A
Montáže, montážní:                          	
	montážní výkazy práce                        	S 5
	odchylkové listy                           	S 5
	předávací protokoly o ukončení montážních prací           	S 5
	odpočty                               	S 5
	příkazy, listy, rozpisy a rozpisky                  	S 3
	soupisy provedených prací a dávek                  	S 5
	viz též "Hmotný investiční majetek"                 	
Motorová vozidla:                           	
	evidence stavu motorových vozidel a jeho změn, náklady, nákup,    	
		prodej, vyřazení a skladová evidence autopotřeb a pneumatik   S 5
	kartotéky a soupisy motorových vozidel                	S 3
	knihy záznamů o provozu vozidel                   	S 5
	klasifikace motorových vozidel                    	S 5
	nárokování motorových vozidel                    	S 5
	objednávky a žádanky                         	S 1
	odběr autopotřeb, pohonných hmot a pneumatik             	S 1
	opravy a údržba                           	S 3
	plán dopravy motorových vozidel                   	S 5
	přehledy a výkazy o výkonech závodové automobilové dopravy      	S 5
	příkazy k jízdě                           	S 3
	rozpisy limitů pohonných látek                    	S 5
	smlouvy s dopravci                          	S 5
	výkazy o úspoře pohonných hmot a pneumatik              	S 3
	zápisy o technických prohlídkách vozidel, jejich kvalifikace     	S 5
	viz též "Autopark"                          	
Multiplicitní písemnosti:                       	
	v řádném skartačním řízení, pokud se nejedná o dokumenty       	
		závažného významu                        S
Muzea:                                	
	dokumentace současnosti                       	A
	evidence sbírkových předmětů                     	A
	expozice, budování a prověrky expozic                	A
	koncepční činnost                          	A
	kronikářství                             	A
	metodická činnost                          	S 5
	nákup a vyřazování sbírkových předmětů                	A
	ochrana a bezpečnost sbírek                     	A
	rozbory činnosti muzea                        	A
	síť muzeí                              	V 5
	spolupráce s ostatními institucemi, školami, zahraničím       	V 5
	vědeckovýzkumná činnost                       	A
	výstavy                               	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Mzdy a platy:                             	
	daň ze mzdy (veškeré písemnosti)                   	S 10
	dávky nemocenského pojištění (likvidace, zúčtování)         	S 10
	deponované mzdy                           	S 5
	doklady mzdové a platové (např. přiznání tarifní a kvalifikační   	
		třídy, úpravy platů, změny platů, mzdové měsíční uzávěrky)   S 5
	doklady o výplatě mezd, platů a prémií                	S 5
	exekuce (po vyřízení)                        	S 5
	hlášení změn platů a zařazení                    	S 5
	jednorázové sestavy mezd a platů                   	S 5
	katalogy (prací, tarifní, kvalifikační, funkční, mzdové) vlastní   	A
	koncepce vývoje a plány rozvoje mezd vlastní             	A
	mzdová situace v organizaci (zásadní písemnosti, rozbory, zprávy,  	
		vlastní předpisy)                        A
	mzdové fondy                             	S 5
	mzdové listy nebo účetní písemnosti, které je nahrazují:       	
		do roku 1945 (ukázky)                      A
		po roce 1945                          S 20
	(vzhledem k potřebě mzdových listů pro účely důchodového zabezpečení 	
	a nemocenského pojištění doporučujeme skartační znak a lhůtu     	S 45)
	mzdové úkolové lístky jednotlivců a pracovních čet, kolektivní    	
		pracovní listy                         S 3
	náborový příspěvek                          	S 5
	nomenklatury funkcí a platů, nástupní platy             	A
	normativy prací vlastní                       	A
	obstávky                               	S 10
	odvody z objemu mezd podniků                     	S 5
	osobní platy a důchody                        	S 5
	platové a zařazovací dekrety (jako součást osobního spisu)      	S 20
	platové dekrety a výměry                       	S 5
	podíly                                	S 5
	podklady pro výpočet mezd a platů (doklady o absenci, osobní     	
		ohodnocení, píchací karty, pracovní lístky, prémiové listy,     	
		výkazy odchylek a podobně                    S 5
	podmínky hmotné zainteresovanosti                  	S 5
	podpisové listiny                          	S 5
	pohyblivé složky mezd (prémie, odměny)                	S 5
	pozorovací listy, převodky mezd                   	S 3
	pracovní sestavy (instrukce, výpisy chyb, opisy vět, údaje mzdové  	
		úpravy hodin, číselné a jmenné seznamy, srážky apod.)      S 1
	prémie                                	S 5
	produktivita práce                          	S 5
	přiznání odlučného a výhod organizovaného náboru           	S 3
	přiznání tarifních a kvalifikačních tříd, platové úpravy       	
		(jako součást osobního spisu)                  S 20
	(vzhledem k potřebě mzdových listů pro účely důchodového zabezpečení 	
	a nemocenského pojištění doporučujeme skartační znak a lhůtu     	S 45)
	refundace                              	S 5
	rodinné přídavky a příspěvky v mateřství               	S 5
	rozbory a analýzy mzdového vývoje vlastní:              	
		za období roční a delší                     A
		za období kratší než roční                   S 3
	sjetiny:                               	
		s funkcí účetního dokladu                    S 5
		ostatní                             S 1
	srážky ze mzdy                            	S 3
	věrnostní přídavky                          	S 5
	výčetky                               	S 1
	výplatní listiny (nenahrazují-li mzdové listy)            	S 5
	výplatní průkazy a sáčky                       	S 3
	vyúčtování mezd a platů                       	S 5
	zálohy na mzdu                            	S 3
	záznamy času                             	S 3
	změny záloh                             	S 5
	ostatní                               	S 5
	viz též "Účetnictví"