Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

B

Banka: viz "Peněžní ústavy"                      	
Bankovní kódy                             		A
Benzin: viz "Pohonné hmoty", "Motorová vozidla"            	

Besedy se zaměstnanci a významnými osobnostmi: zápisy a záznamy    		A
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:                	
	bezpečnostní zápisník                        	S 5
	dokumentace o rizikových pracovištích                	A
	evidence prašných poměrů na pracovištích               	S 5
	hlášení o pracovních úrazech:                    	
		smrtelných a těžkých                      A
		lehkých                             S 5
	hlášení o stavu bezpečnosti:                     	
		roční a delší                          A
	inspekce bezpečnosti práce:                     	
		protokoly o výkonu dozoru                    S 5
		výměry pokut (ukázky)                      A
	knihy instruktáží o bezpečnosti práce                	S 5
	komplexní prověrky bezpečnosti práce                 	A
	koncepce a plány                           	A
	ochranné pomůcky:                          	
		evidenční karty, výdejní a likvidační listy           S 5
		seznamy (ukázky)                        A
	opatření k zajištění hygieny na pracovišti (ukázky)         	A
	opatření proti úrazovosti (výchova, propagační            	
	materiály - ukázky)                         	A
	organizace protiprašné prevence                   	S 5
	periodické kontroly                         	S 5
	plán techniky bezpečnosti práce                   	S 5
	plány ozdravných opatření a zprávy o jejich plnění          	S 5
	protipožární řád                           	A
	protokoly výsledků kontrol a prověrek v oblasti           	
	bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti          	
	ochrany životního prostředí                     	A
	prověrky bezpečnosti práce:                     	
		částečné                            S 5
		komplexní                            A
	prověrky pracovních podmínek a pracovního prostředí vybraných    	
		kategorií zaměstnanců                      A
	přehledy a výkazy o stavu bezpečnosti a hygieny práce:        	
		za období kratší než roční                   S 5
		za období roční a delší                     A
	příkazy k zastavení práce vydané odborovými orgány, OHES, IPO    	V 5
	seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám,             	
		těhotným ženám a mladistvým (ukázky)              A
	schvalování provozoven a provozů                   	S 5
	sledování a opatření proti hlučnosti a pro snižování vibrací     	S 5
	směrnice, předpisy a normy vydané podnikem              	A
	školení BOZP (programy) a protokoly o osvědčení           	
		o vykonané zkoušce ze znalosti pravidel BOZP          S 5
	technické bezpečnostní zařízení                   	V 5
	výjimky z bezpečnostních předpisů                  	A
	výkazy, přehledy, rozbory a hlášení:                 	
		roční a delší                          A
		ostatní                             S 5
	výměry, protokoly, povolení, rozhodnutí a jiné akty úřadů      	
		a orgánů týkající se organizace                 A
	zápisy o sledování zákazu práce v noci žen a mladistvých       	S 5
	zápisy o dodržování zákazu manipulace s břemeny           	
	nadlimitní váhy ženami                        	S 5
	závažná opatření ke zvýšení BOZP                   	A
	záznamy o kontrolách a dodržování předpisů              	S 5
	záznamy o první pomoci (ukázky)                   	A
	viz též "Kontrola", "Péče o zaměstnance", "Úrazy" a "Zdravotnictví" 	
Běžné účty (výpisy)                          		S 1
Bibliografie: viz "Knihovny"                     	
Bilance:                               	
	účetní, závěrečné, souhrnné, významných jevů             	
	a činností v organizaci:                       	
		za období roční a delší                     A
		ostatní                             S 5
	viz též "Rozbory" a "Účetní výkazy"                 	

Blahopřání: viz "Gratulace"                      	
Brožury:                               	
	cizí                                 	S 5
	vlastní                               	A
Budovy a pozemky: viz "Hmotný investiční majetek"           	
Bytová družstva: viz "Družstva"                    	
Byty:                                 	
	bytová statistika                          	S 5
	bytová výstavba - hlášení                      	S 5
	byty náhradní                            	S 3
	byty závodní, služební, podnikové, družstevní,            	
		evidence a přidělování                     S 10
	dohody s uživateli bytů z podnikové výstavby             	S 10
	domovní řády                             	S 5
	evidence, pasporty bytů v majetku či správě organizace        	A
	nájemní smlouvy viz "Nájem"                     	
	pořadník uchazečů o byty                       	S 5
	poskytování úvěru zaměstnancům                    	S 3
	požární prověrky viz "Kontrola"                   	
	údržba                                	S 5
	výstavba bytových jednotek vlastní                  	S 5
	zápisy bytové komise                         	S 5
	žádosti o byty, protokoly o převzetí bytu              	S 5
	viz též "Hospodářská správa"