Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

R

Rady: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Razítka:                               	
	otisky razítek organizace                      	A
Realizace: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Recepty a receptáře výroby, výrobní postupy, knihy výrobních procesů 	
		a návodů (ukázky)                        A
Redakční rada:                            	
	zápisy a jiné závažné písemnosti                   	A
Refundace                               		S 5
Registrace:                              	
	ochranné známky                           	A
	organizací oprávněných k projektové činnosti             	A
	pracovišť vědeckovýzkumné základny                  	A
	předpisů                               	A
	staveb: viz "Hmotný investiční majetek"               	
	viz též "Evidence"                          	
Registrační:                             	
	diagramové pásky energetické                     	S 1
	listy investiční a stavební: viz "Hmotný investiční majetek"     	
Reglety: viz "Statistiky"                       	
Regresy: viz "Úrazy"                         	
Rejstříky:                              	
	inventárních karet                          	S 5
	místních seznamů a osobních listů DKP (PPS)             	S 2
	mzdových listů a evidenčních lístků a výdělků            	S 5
	obchodní, podnikové, patentní, vodní, známkové, živnostenské     	
		(výpisy a zápisy)                        A
	spisů pokud zachycují pohyb spisu až po jeho uložení         	A
	ostatní: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak        	S 5
Reklama:                               	
	vlastní - ukázky                           	A
	viz též "Propagace, propagační materiály a dokumentace"       	
Reklamace:                              	
	reklamační:                             	
		knihy došlých reklamací                     S 5
		knihy kontrol                          S 5
		knihy uplatnění reklamací                    S 5
		lístky                             S 5
		řády vlastní                          S 5
		řízení ostatní                         S 5
	vlečkových poplatků                         	S 5
	závažného významu                          	A
	zdržného                               	S 3
	zprávy o došlých reklamacích včetně přijatých nápravných opatření  	S 5
Rekonstrukce: viz viz "Hmotný investiční majetek"           	
Rekonstrukce motorových vozidel                    		S 5
Rekreace:                               	
	poukázky, příděly, žádanky                      	S 1
	smlouvy o rekreaci se zahraničím                   	S 5
	střediska, chaty, rekreační oblasti:                 	
		přehledy a výkazy o činnosti a využívání            S 5
		písemnosti běžného provozu, údržby a oprav           S 3
		domovní knihy                          S 3
	ostatní                               	S 3
Rekultivace:                             	
	evidence a pasportizace rekultivace                 	A
	koncepce provádění rekultivace                    	A
	ornice                                	S 5
	plány, generel, výhledy                       	A
	podklady k plánu                           	S 5
	smlouvy a dohody                           	S 5
	studie (vlastní)                           	A
	zprávy o rekultivační činnosti                    	A
Rekursy: viz "Odvolání" a "Právní záležitosti"            	
Rekvalifikace: viz "Školení"                     	
Renovace náhradních dílů a jejich oprava               		S 5
Rentabilita:                             	
	propočty souhrnné                          	A
Reorganizace:                             	
	rozhodnutí, vyhlášky, dekrety, příkazy, delimitační výměry      	A
	ostatní provozní písemnosti                     	S 5
Reparace (veškeré písemnosti)                     		A
Repase                                		S 5
Repatriace:                              	
	strojů, strojního zařízení, cenných papírů              	A
Reprezentace:                             	
	akce (ukázky)                            	A
	reprezentační fond                          	S 5
Reprodukce:                              	
	písemností, nenahrazují-li originál                 	S
	základních fondů                           	A
Reprografie: viz "Rozmnožování"                    	
Resortní vyznamenání: viz "Vyznamenání"                	
Restituce:                              	
	majetkové: viz "Majetkoprávní záležitosti" a "Právní záležitosti"  	
	výměry, rozsudky, předávací protokoly                	A
Rešerše:                               	
	patentní                               	A
	písemných informací, zpráv, hlášení                 	S 5
	z odborné literatury                         	S 5
Revize: viz "Kontrola"                        	
Rezignace na veřejné funkce                      		V 5
Rezoluce:                               	
	závažného významu                          	A
	ostatní                               	S 5
Režim pracovní (veškeré písemnosti)                  		S 5
Rizikové pojištění: viz "Pojištění"                  	
Rodinné přídavky (veškeré písemnosti)                 		S 5
Rotaprint (žádanky, převodky, nadpočetné výtisky)           		S 1
Rozbory:                               	
	analytické rozbory podniku                      	S 5
	analýzní knihy                            	S 5
	analýzy odpichů                           	S 1
	běžné ve zkušebnách                         	S 3
	časoměřičské                             	S 5
	dílčí a krátkodobé                          	S 5
	ekonomické rozbory účinnosti forem a mezd a platů          	S 5
	hospodaření podřízených organizací                  	S 10
	kádrové skladby                           	S 5
	komplexní za období roční a delší s komentáři a závěry        	A
	kontrolní všeobecné a zvláštních ukazatelů              	S 5
	kontrolní pracovní                          	S 5
	kvality dodávek                           	S 3
	laboratorní deníky                          	S 3
	plnění plánu za období roční a delší                 	A
	viz též "Plánování"                         	
	podklady k rozborové činnosti                    	S 5
	pomocné záznamy rozborů ve zkušebnách provozů            	S 1
	produktivity práce souhrnné                     	A
	průzkumné                              	A
	příčin reklamací                           	S 10
	stavu zaměstnanců za období roční a delší              	A
	technickoekonomické                         	A
	technických parametrů                        	V 3
	zmetkovitosti                            	S 5
	vývoje cen, dovozu, mezd, vývozu - souhrnné             	A
	výzkumné                               	A
	významných jevů a činností organizace za období roční a delší    	A
	zprávy o výsledcích komplexních rozborů za období roční       	
		a delší s komentáři                       A
	životní úrovně obyvatel                       	A
Rozhlas:                               	
	závažné informace poskytované organizací               	A
	závodní programy a přehledy vysílaných zpráv, záznamy        	
		o významných jevech, projevech a zprávách (ukázky)       A
	provozní záležitosti                         	S 3
Rozhodčí komise:                           	
	nálezy, rozhodnutí, protokoly závažného významu           	A
Rozhodnutí:                              	
	ministra, nadřízených a ústředních orgánů týkající se organizace   	A
	představenstva společnosti                      	A
	soudní závažné                            	A
	vedení společnosti                          	A
	vedoucího organizace                         	A
	ostatní: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Rozmnoženiny (multiplikáty)                      	S
Rozmnožování:                             	
	blány, matrice (pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak)    	S 1
	evidence rozmnožovacích pomůcek a zařízení              	S 5
	matrice norem podniku                        	S 10
	nadpočetné výtisky                          	S 1
	objednací knihy                           	S 5
	objednávky, žádanky, převodky apod.                 	S 3
	protokoly o zničení                         	S 5
	technika řízení (veškeré písemnosti)                 	S 5
	ostatní                               	S 3
Rozpis plánu                             		S 5
Rozpisky:                               	
	dílenské                               	S 3
	konstrukční                             	S 3
	objednávek                              	S 1
	výrobní                               	S 3
Rozpisy:                               	
	finanční                               	S 5
	kooperačních požadavků                        	S 5
	operací                               	S 1
	plánů oprav generálních                       	S 5
	prováděcích plánů investiční výstavby                	S 5
	projektů centralizované výstavby                   	S 5
	rozpočtů                               	S 5
	státního plánu rozvoje                        	S 5
	zakázek                               	S 5
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Rozpočtová dokumentace projektů: viz viz "Hmotný investiční majetek" 	
Rozpočty:                               	
	finančních zahraničních akcí v rámci ČIS               	A
	informace a informační soubory a podklady pro sestavování      	
		rozpočtů, rozpisy                        S 5
	investiční výstavby souhrnné: viz viz "Hmotný investiční majetek"  	
	klasifikace rozpočtové vlastní                    	A
	kontrola plnění rozpočtů běžná                    	S 5
	krátkodobé a dílčí rozpočty                     	S 5
	limity, ukazatelé a ostatní podklady                 	S 5
	na období roční a delší                       	A
	pětiletý (dlouhodobý) rozpočtový výhled               	A
	rozpisy rozpočtů                           	S 5
	rozpočetní písemnosti s funkcí účetních dokladů           	S 5
	zpráva o vypořádání výsledků plnění rozpočtu:            	
		za období roční a delší                     A
		za období kratší                        S 5
Rozsudky: viz "Právní záležitosti"                  	
Rozvahy:                               	
	na období roční a delší s rozbory a zprávami o výsledcích      	A
	roční účetní závěrky a rozbory s bilanční přílohou          	A
	viz též "Účetnictví"                         	
Rozvod elektřiny a plynu:                       	
	běžné provozní písemnosti                      	S 5
	technická dokumentace po dobu použitelnosti, potom          	S
Rozvoj činnosti organizace a její vývojové základny:         	
	dlouhodobé koncepce technickoekonomického rozvoje          	A
	náměty a podněty                           	S 5
	odborná stanoviska k programu organizačního rozvoje         	S 3
	plány a programy na období roční a delší               	A
	připomínky a dílčí podklady vlastní                 	S 10
	realizační opatření programů rozvoje souhrnná, technicky významná  	A
	ostatní                               	S 5
	rozvojové studie a projekty                     	A
	smlouvy a dohody závažné                       	A
	srovnávací analýzy rozvoje širších územních celků:          	
		viz "Hmotný investiční majetek"                   	
	technický rozvoj:                          	
		plán za období roční a delší (rozpis, hlášení, aj.)       A
	územní rozvojové plány: viz viz "Hmotný investiční majetek"     	
	výsledky, přehledy a hlášení souhrnné za období roční a delší    	A
	výsledky a hodnocení dílčí                      	S 5
Rozvrhy:                               	
	pracovního času                           	S 3
	služeb                                	S 3
	účtové                                	S 5
	zásob práce                             	S 1
RTG snímky                              		S 5
Rukopisy:                               	
	významných přednášek, referátů, projevů a diskusních vystoupení   	
		vedoucích zaměstnanců organizace, odborných a literárních děl    	
		zaměstnanců organizace, vzpomínek zaměstnanců apod.       A