Úvod  >  Profil  >  Výhody spolupráce

Výhody spolupráce s firmou ARCHIPO

Činnost prezentované firmy zásadně vychází z aktuální legislativy, tj. zejména zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, a dále předpisů jej provádějících (vyhl. 645/2004 Sb.). Plně respektovány a v praxi uplatněny jsou i účetní a daňové předpisy, zejména zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví a zákon 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění následujících právních úprav, ze kterých mj. vyplývají požadavky na minimální skartační lhůty.

Společnost ARCHIPO je ve svém oboru činnosti zaměřena na zpracování, převzetí a uložení písemností typu „S“ s neprošlou skartační lhůtou od likvidovaných podniků, případně dalších subjektů a zájemců o tyto služby. Jako komerční spisovna poskytujeme v dané oblasti kompletní šíři odborných služeb, které řeší spisovny živých subjektů a jsou nezbytné pro každého likvidátora nebo správce ke zdárnému a bezproblémovému ukončení činnosti likvidovaného subjektu v souladu s platnou legislativou a nezbytnou garancí uchování stanovených písemností. Proto je spolupráce naší firmy s ustanovenými likvidátory a správci konkursní podstaty i s příslušným státním oblastním archivem velice těsná a pro všechny zúčastněné přínosná.

Státní oblastní archivy jsou zaměřeny výhradně k přebírání a uchovávání archiválií, tj. písemností písemnosti trvalé dokumentární hodnoty (typ "A"). Ostatní druhy písemností jsou do doby uplynutí jejich skartačních lhůt ukládány u firmy - subjektu, kde vznikly, dnes optimálně formou ousorsingu v odborné komerční spisovně. Živé subjekty se orientují zejména na vlastní předmět činnosti, ostatní potřebné služby nakupují od specializovaných dodavatelů. Rovněž v možnostech likvidované firmy zpravidla není řádné odborné zajištění a uskladnění písemností, které z předchozí činnosti tohoto subjektu vznikly. V těchto případech se s výhodou využívají nabídky specializovaných komerčních spisoven, kde převzetí a uložení písemností je zajištěno smluvně, a to na dobu stanovenou zákonem.

Konkurenční prostředí přináší různé nabídky a je někdy obtížné se v dané situaci rychle orientovat. Ne vždy je cena služeb na prvním místě. Prohlédněte si naše internetová stránky a sami posuďte nabízený rozsah poskytovaných služeb, o jejich kvalitě vás rádi přesvědčíme. Využijte výhody spolupráce s odbornou firmou, která je stálicí na trhu.