Úvod  >  Vzory  >  Vzor zmocnění

Vzor zmocnění

Zmocnění

ke smlouvě o zpracování, skladování a archivaci písemností č. pppmmrr


V souladu s bodem 3 smlouvy o zpracování, skladování a archivaci písemností č. ppmmrr uzavřené mezi subjekty:

Zadavatele:

…………………….
se sídlem: ……………..
IČ : ………………….

a

Zpracovatele:

Archipo s.r.o., Praha 6, Papírenská 63/4
zastoupená - ing.Jiřím Čurdou - jednatelem

zmocňuje zpracovatel

pověřené pracovníky nebo osoby zadavatele, kteří se prokáží tímto zmocněním, v  souladu  s  právními  předpisy,  zejména zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, a dále předpisů jej provádějících (vyhl. 645/2004 Sb.),  k nahlížení, využívání a zapůjčování všech písemností zadavatele, které byly na základě výše uvedené smlouvy a Protokolu o předání písemností uloženy u zpracovatele.

Převzaté písemnosti zadavatele jsou uloženy u v archivu zpracovatele na adrese:

  • Centrální archiv - Cerhovice čp. 30,31, Středočeský kraj, tel./fax 311 577 594
  • Hlavní archiv - Praha 6 - Bubeneč, Papírenská 63/4, tel. 224 317 719, fax 224 320 654

Toto zmocnění je vydáno v jednom originálním výtisku a je přenosné mezi pověřenými pracovníky a osobami zadavatele. Tito jsou při využívání archivního servisu povinni se prokázat tímto zmocněním a dále prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo jiným rovnocenným dokladem.

Zmocnění je vydáno na dobu určitou. Platí do data ukončení likvidace/konkursu, resp. do data výmazu subjektu ukladatele z obchodního rejstříku.

V Praze dne  …………….

Ing.Jiří Čurda
jednatel